İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Üst Yapı Tesislerinde Bakım Onarım Ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/371677
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/371677
1-İdarenin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi
b) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer MahallesiAnkarayolu Cad. No:1 TR- 16080 Osmangazi/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Üst YapıTesislerinde Bakım Onarım ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 47 Kalem İnşaat, 103 Kalem Mekanik ve 45 Kalem Elektrikİşlerinden Oluşan Toplam 195 Kalem Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli Sınırları İçerisinde Muhtelif İlçelerde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek(e-tekliflerin açılacağı adres) Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. İhale Toplantı Salonu ZaferMah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080 Osmangazi /Bursa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
13.06.2019 Tarih ve 30800 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğin 53.4.2 Maddesi Gereğince Aday veya İsteklilerin Son Başvuru veya İhale Tarihiİtibariyle İlgili Mevzuatı Uyarınca Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Almış, Yapı MüteahhitliğiBilişim Sistemine (YAMBİS) Kayıtlı ve Kayıtlarının Aktif Durumda (Belge Numaralarının İptal Edilmemiş)Olması Şartı Aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu İşte Benzer İş Olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair TebliğindeYer Alan Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan B III Üst Yapı Grubu Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomaları sunmak suretiyle ihaleye girecek olacak istekliler için;İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıBu İhalede Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif, Fiyatla Birlikte Fiyat Dışı Unsurlarda Dikkate AlınarakBelirlenecektir. A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” İle “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” Olmak ÜzereikiKısımda Yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP: 60 Puan) Teklif Fiyatı Puanlaması 60 Tam PuanÜzerinden Yapılacaktır. Geçerli Teklif Veren İstekliler Arasında Teklif Edilen En Düşük Teklif FiyatıSahibi İstekli 60 Puan Alacak Olup, Diğer İsteklilere Ait Teklif Puanları; TFP = (Tfmin x 60) / TF Formülüİle Hesaplanacaktır. Bu Formülde; TFP: Teklif Puanı, Tfmin: Geçerli Teklifler İçinden İstekliler ArasındaTeklif Edilen En Düşük Teklif Fiyatı, TF: İsteklinin Teklif Fiyatı, İfade Eder. A.2. Kalite ve Teknik DeğerNitelik Puanlaması (KTP: 40 Puan) Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 40 Tam Puan ÜzerindenYapılacaktır. Geçerli Teklif Veren İsteklilere Ait Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlamasına Konu İşKalemleri Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir. Poz No İş Kalemi Adı Puan A.001 Beton Santralinde Üretilenveya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 16/20 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, NormalHazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) 1 A.002 Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve BetonPompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında, Gri Renkte, Normal Hazır Beton Dökülmesi(Beton Nakli Dahil) 2 A.003 Plywood İle Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması 2 A.018 (42,5x42,5 cm)veya (45x45 cm) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen ve Yüzey Özelliğinde, I.Kalite, Renkli Seramik YerKaroları İle 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Yapılması (Karo Yapıştırıcısı İle) 1 A.019 (20x50 cm)veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) Anma Ebatlarında, Her Türlü Desen ve YüzeyÖzelliğinde, I.Kalite, Renkli Seramik Duvar Karoları İle 3 mm Derz Aralıklı Duvar Kaplaması Yapılması(Karo Yapıştırıcısı İle) 1 A.025 Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Yarımat BoyaYapılması (İç Cephe) 1 A.026 Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak SilikonEsaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe) 1 A.027 Beton, Sıva ve Benzeri Yüzeylere 2 mm KalınlıktaÇimento Esaslı Kaplama Yapılması 1 A.028 Doğal Parke Taşı, Beton Plak, Adi Kaldırım ve BlokajSökülmesi. 1 A.033 Makina İle Her Cins Zeminde Kazı Yapılması (Şantiye Dışına Nakliye Dahil)1 A.034 63 mm'ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama ve Sıkıştırma Yapılması2 A.036 Ø 8- Ø 12 mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve YerineKonulması 2 A.037 Ø 14- Ø 28 mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi veYerine Konulması 2 A.039 Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması3 A.040 8 cm Yüksekliğinde 7 Farklı Ebatta Antik Normal Çimentolu Beton Parke Taşı DöşemesiYapılması (Begonit Cinsi) 4 A.041 Renkli PVC Doğrama İle Kapı, Pencere Yapılması 2 A.042 AlüminyumDış Köşe Profili İle Seramik Kaplı Duvar Köşe Birleşimlerinin Yapılması 1 A.043 5 cm Kalınlıkta YüzeyeDik Çekme Mukavemeti En Az 100 Kpa (TR100) Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Levhalar(EPS) İle Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama)2 A.044 Her Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik Saçlarla Karkas, (Çerçeve) İnşaat Yapılması, Yerine Tespiti(Yapı Karkası, Köprülerde Profil Demirlerinden Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar ve Benzeri İmalatlar)2 A.045 Demir Yüzeylere Kumlanarak Boyaya Hazır Hale Getirilmesi (Pas-Yağ Lekeleri ve KirlerinTemizlenmesi), Shopprime Yapılarak Korumaya Alınması ve İki Kat Endüstriyel Epoksi Boya Yapılması2 A.046 Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3) Beton Hazırlanması ve Dökülmesi2 Elk.001 800 mm Genişliğinde, Sac Panolar (1.Pano) (TS 3367 EN 60439-1) 1 Elk.036 Kablo TavaSistemleri 1 mt-028 Min 20.000 kcal/h'lik Hermetik, Elektronik, Yoğuşmalı Kombi, Doğalgaz ve LPGYakıtlı 1 mt-030 Panel Radyatör, (Tip 22) 600 1 40 Puan A.2.1. Söz Konusu Her Bir İş Kalemi İçin İstekliTarafından Teklif Edilen O İş Kalemi Tutarının İsteklinin Toplam Teklif Bedeline Oranı; Aynı İş KalemininYaklaşık Maliyetteki Tutarının Toplam Yaklaşık Maliyete Oranının %80 - %120 Aralığında (%80 ve %120Dahil) Kalması Durumunda Her Bir İş Kalemi İçin Yukarıdaki Tabloda Yer Alan Puanlar Verilecektir.İsteklilerin Teklif Oranları %80 - %120 Aralığı Dışında Kalıyorsa İş Kalemleri/İş Grupları İçin PuanAlamayacaklardır. Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Her Bir İş Kalemi İçin Verilen Puanların Toplamıdır.Geçerli Teklif Veren İsteklilere Ait; Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına Konu İş Kalemleri YukarıdakiTabloda Gösterilmiştir. A.2.2. Teklif Oranlar Hesaplanırken Yuvarlama Yapılmayacaktır. Ayrıca PuanlardaErterpolasyon Yapılmayacaktır. A.2.3. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı, Her Bir İş Kalemi İçinYukarıda Verilen Puanların Toplamıdır. A.3. Toplam Puan (TP): Toplam Puan, Teklif Fiyat Puanı İle Kaliteve Teknik Değer Nitelik Puanının Toplamıdır. TP = TFP + KTP A.4 Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate AlınarakDeğerlendirilmiş Teklif Bedeli (FDTF) Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif BedeliFDTF = (ETF x 100)/TTP Formülüyle Hesaplanacaktır. Bu Formülde; FDTF: İsteklinin Fiyat Dışı UnsurlarDikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli, ETF: Toplam Puanı En Yüksek İstekliye Ait TeklifBedeli, TTP: İsteklinin Toplam Puanı, İfade Eder. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif EkonomikAçıdan En Avantajlı Teklif, Toplam Puanı En Yüksek Olan İstekliye Ait Teklif Bedelidir. Not: ToplamPuan, Virgülden Sonra En Yakın İki Ondalık Basamaklı Sayıya Yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş