İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Çayırova İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Bakım Onarım Ve Yenileme İnşaatı
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/360000
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/360000
1-İdarenin
a) Adı : Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İzmit/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173170 (Teknik birim) - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Çayırova İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu HatlarıBakım Onarım ve Yenileme İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çayırova İlçesi Sınırları İçerisinde 24 Ay Süre İle 2.366 Adetİçme Suyu Hattı Arızası, 8.600 Metre İçme Suyu Abone Hattıİmalatı, 5.850 m İçme Suyu Hattı İmalatı, 185 Adet KanalizasyonHattı Arızası, 7.250 Metre Kanalizasyon Abone Hattı İmalatı,5.550 m Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hat İmalatı,25.000 m³ Vidanjör Çekimi ve Diğer Bakım Onarım İşleriYapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 Nolu İhale Salonu İzmit /(e-tekliflerin açılacağı adres) Kocaeli
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları TebliğindeYer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ 20-25-32-40-50-63 mm Çapında Her Basınca Dayanımlı Her Cins(PE100, PE32, PVC, Galvaniz, PPRC) Boru Üzerinde İçme Suyu 6,12% 13,25% 4,51Hattı Arızası GiderilmesiØ 75-90-110 mm Çapında Her Basınca Dayanımlı PE100/Galvaniz0,5% 1,25% 0,37Boru Üzerinde İçme Suyu Hattı Arızası Giderilmesiİçme Suyu Abone Bağlantı Seti Montajının Yapılması (Kazısız) 1,97% 6,39% 2,18Ø 32 mm PE100 (HDPE) 16 Atü Boru İle İçme Suyu Hattı Yapılması 1,29% 2,79% 0,95Ø 100 mm Çapında Her Basınca Dayanımlı İdare Malı Duktil Boru0,82% 1,78% 0,61İle İçme Suyu Hattı YapılmasıØ 25-40 mm Çap Arasında ve Dâhil PN 16 Atü Yeni Vana, Pislik0,54% 1,4% 0,48Tutucu Montajının YapılmasıHer Cins Zeminde Hendek, Temel ve Serbest Kazı Yapılması 3,25% 7,05% 2,4Kazı Malzemesinin Taşınması 2,57% 6,68% 2,27Boru Hendeği ve Sanat Yapılarında Stabilize Malzeme İle2,14% 4,63% 1,58Sıkıştırılmış Dolgu YapılmasıBoru Hendeği ve Sanat Yapılarında Kırmataş Malzeme İle5,49% 14,27% 4,86Sıkıştırılmış Dolgu Yapılması (Nakliyeler Dâhildir)Boru Yataklama ve Gömleklemesinde Granülometrik Kum-Kırmataş3,63% 7,87% 2,68İle Sıkıştırılmış Dolgu Yapılması (Nakliyeler Dâhildir)Ø 100-150 mm Çap Arasında ve Dâhil Her Cins Boru Üzerinde0,36% 0,89% 0,26Kanalizasyon Arızası GiderilmesiØ 200-300 mm Çapında Her Cins Boru Üzerinde Kanalizasyon veya0,65% 1,62% 0,48Yağmursuyu Arızası GiderilmesiØ 150 mm Çapında Koruge Boru İle Kanalizasyon veya Yağmursuyu1,51% 3,27% 1,12Hattı YapılmasıØ 300 mm Çapında Koruge Boru İle Kanalizasyon veya Yağmursuyu0,63% 1,58% 0,47Hattı YapılmasıØ 300 mm Çapında Beton Boru İle Kanalizasyon veya Yağmursuyu1,04% 2,59% 0,76Hattı YapılmasıÇıkış Çapı Ø 200 mm veya Ø 300 mm Derinliği H: 0,50-2,00 m OlanBuhar Kürlü Entegre Contalı Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 1,44% 2,34% 0,8Dolgusu ve Montajının YapılmasıMuayene Bacalarının Temizlenmesi 0,32% 0,7% 0,24Tıkalı Olan Hattın Açılması (Ø 200-400 mm Arasında ve Dâhil) 0,93% 2,02% 0,69Tıkalı Olan Kanalizasyon Abone Yolu, Şube Yolu Açılması ve Parsel3,36% 7,29% 2,48Bacasının TemizlenmesiMevcut veya Yeni Kanalizasyon Abone Bağlantısı ÜzerineØ 620 mm İç Çapında – Betonarme Kapaklı Buhar Kürlü 500 Dozlu 4,7% 12,22% 4,16Kanalizasyon Parsel Bacası KonulmasıIzgaraların Temizlenmesi 0,24% 0,76% 0,26Vidanjör Çekimi Yapılması 1,98% 4,95% 1,46Ø 200 mm Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi ve0,58% 1,25% 0,42GörüntülenmesiØ 300 mm Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi ve4,21% 9,12% 3,11GörüntülenmesiKesiti 0-10 (Dâhil) Metrekare Olan Trapez Kesitli veya Üçgen (ve)0,54% 1,17% 0,4Kesitli Açık Kanalların Temizliğinin Yapılması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.21/03/2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su veKanalizasyon İdaresi (İsu) Genel Müdürlüğü) İhale Edilecek Olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'neGöre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. MaddesiGereğince, Aşırı Düşük Sınır Değer Hesabında Kullanılan "N" Katsayısı "1,00" Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş