İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu Depolarının Tadilat Ve Su İzolasyonu İnşaatı
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/349008
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/349008
1-İdarenin
a) Adı : Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İzmit/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Çayırova, Darıca, Gebze İlçeleri Mevcut İçmesuyu DepolarınınTadilat ve Su İzolasyonu İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut İçmesuyu Depolarının İnşaat, Mekanik Tadilat ve SuYalıtım İmalatları Yapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 Nolu İhale Salonu İzmit /(e-tekliflerin açılacağı adres) Kocaeli
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları TebliğindeYer Alan A/III veya A/IV Grubu veya Her Türlü İzolasyon/Yalıtım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıC 25 Hazır Beton Temini ve Dökülmesi 0,45% 1,05% 0,3Plywood İle Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması 0,54% 1,27% 0,362.63 m.Yüksekliğinde B.A.Direkli Kafes Telle Himaye Çiti Yapımı 1,15% 2,69% 0,77Çevre Koruma Çiti Yapılması 0,41% 0,95% 0,27Çeşitli Profil Demiri ve Sac Levhalardan Münferit İmalat3,51% 8,2% 2,34Yapılması ve Yerine Konulması (Su Depoları ve Benzeri)İçmesuyu Deposunda Paslanmaz Çelik İmalatı Yapılması15,66% 36,55% 10,45(Merdiven, Korkuluk …v.b.)3 mm Kalınlıkta Elastomer Esaslı (-20 °C Soğukta Bükülmeli)Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtüler İle İki Kat Su 0,41% 0,95% 0,27Yalıtımı Yapılması2.5 cm Kalınlığında 500 kg Çimento Dozlu Şap Yapılması 0,22% 0,5% 0,14Sıva Altı Dolgu Yapılması 0,01% 0,03% 0,01200/250 kg Kireç/Çimento Karışımı Kaba ve İnce Harçla Sıva0,32% 0,74% 0,21Yapılması (İç Cephe Sıvası)Plastik Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması(Sert PVC Doğrama Profillerinden Her Çeşit Kapı, Pencere, 0,32% 0,75% 0,21Kaplama ve Benzeri İmalat)PVC ve Alüminyum Doğramaya Profil İle 3+3 mm Kalınlıkta0,02% 0,04% 0,0112 mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi TakılmasıØ 100 mm Çapında Sert PVC Yağmur Oluğu Temini ve Yerine0,12% 0,28% 0,08TesbitiØ 100 mm Çapında Bir Ucu Muflu Sert PVC Yağmur Borusu0,07% 0,17% 0,05Temini ve Yerine TesbitiØ 70 mm Çapında Bir Ucu Muflu Sert PVC Yağmur Borusu0,06% 0,15% 0,04Temini ve Yerine TesbitiMakina İle Kum Çakıl Hazırlanması 0,12% 0,29% 0,09Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak3,67% 8,57% 2,45Akrilik Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat4,67% 10,89% 3,11Antibakteriyel Boya Yapılması (İç Cephe)Eski Boyalı Tavan Yüzeylere İki Kat Su Bazlı Mat Tavan Boyası2,66% 6,2% 1,77Yapılması (İç Cephe)Boyalı Demir İmaltın İki Kat Yağlı Boya İle Boyanması 0,44% 1,03% 0,29Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Antipas Boya Yapılması 0,54% 1,27% 0,36İçmesuyu Deposunda 4 kg/m2 Çimento Esaslı Su Yalıtım Harcı İle11,87% 27,71% 7,92İzalasyon Yapılmasıİçmesuyu Deposunda 1 kg/m2 Çimento Esaslı Su Yalıtım Harcı İleİzalasyon Yapılması (Tavan ve Su İle Temas Etmeyen Yüzeyler 3,9% 9,1% 2,6İçin)İçmesuyu Deposuna Dilatasyon Bantı Uygulaması Yapılması 3,77% 8,79% 2,52İçmesuyu Deposunda Poliüretan Enjeksiyon Malzemesi İle Yalıtım0,9% 2,11% 0,61Yapılmasıİçmesuyu Deposunda Hazne Tabliyesinin 2mx2m Ebatında0,23% 0,54% 0,16Kesilmesi ve Çalışma Sonunda KapatılmasıAlüminyum Çerçeveli, Galvanizli Telden Sineklik Yapılması ve0,03% 0,08% 0,02Yerine Konulması (Takılır-Sökülür)Alüminyum Çerçeveli, Galvanizli Telden Dolu Savak Zügeci0,17% 0,4% 0,11Yapılması (Takılır-Sökülür)DN 400 PN10 Kelebek Vana Temini ve Yerine Montajı 0,87% 2,02% 0,58DN 300 PN10 Kelebek Vana Temini ve Yerine Montajı 0,55% 1,27% 0,36DN 200 PN10 Kelebek Vana Temini ve Yerine Montajı 0,1% 0,24% 0,07DN 400 PN10 Demontaj Parçası Temini ve Yerine Montajı 0,33% 0,77% 0,22DN 300 PN10 Demontaj Parçası Temini ve Yerine Montajı 0,22% 0,51% 0,14DN 200 PN10 Demontaj Parçası Temini ve Yerine Montajı 0,08% 0,18% 0,05DN400 PN 10 ST37 Çelik Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,06% 0,14% 0,04DN300 PN 10 ST37 Çelik Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,03% 0,07% 0,02DN400 Pn10 AISI304 Paslanmaz Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,05% 0,13% 0,04DN300 PN10 AISI304 Paslanmaz Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,05% 0,11% 0,03DN250 PN10 AISI304 Paslanmaz Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,03% 0,06% 0,02DN300 PN10 AISI 304 Paslanmaz Krepin (Flanş Çapı 300)0,07% 0,16% 0,05Temini ve Yerine MontajıDN250 PN10 AISI 304 Paslanmaz Krepin (Flanş Çapı 250)0,05% 0,11% 0,03Temini ve Yerine MontajıDN400*4.0 mm ST 37 Çelik Boru Temini ve Yerine Döşenmesi 0,05% 0,12% 0,03DN300*4.0 mm ST 37 Çelik Boru Temini ve Yerine Döşenmesi 0,03% 0,08% 0,02DN400*4.0 mm AISI 304 Paslanmaz Boru Temini ve Yerine0,65% 1,52% 0,43DöşenmesiDN300*4.0 mm AISI 304 Paslanmaz Boru Temini ve Yerine0,05% 0,11% 0,03DöşenmesiDN250*4.0 mm AISI 304 Paslanmaz Boru Temini ve Yerine0,08% 0,18% 0,05DöşenmesiTek Kirişli Fren (Kareketli Vinç) 1000 kg Temini ve Yerine0,4% 0,93% 0,27Montajı (Hol Boyu: 6 m-Kaldırmayük.:4 m)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.21/03/2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su veKanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) İhale Edilecek Olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'neGöre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. MaddesiGereğince, Aşırı Düşük Sınır Değer Hesabında Kullanılan "N" Katsayısı "1,00" Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş