İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Sürmene Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Köprübaşı Orman İşletme Şefliği 69 Kodlu, Çaykara Orman İşletme Şefliği 213 Kodlu, Karadere Orman İşletme Şefliği 454, 470 Ve 474 Kodlu, Yomra Orman İşletme Şefliği 612 Kodlu Yeni Orman Yolu Yapım İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/396517
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/396517
1-İdarenin
a) Adı : Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi : Çarsı Mahallesı Sahıl Caddesı 72 61600 Sürmene/Trabzon
c) Telefon ve faks numarası : 4627461055 - 4627461141
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sürmene Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Köprübaşı Ormanİşletme Şefliği 69 Kodlu, Çaykara Orman İşletme Şefliği 213Kodlu, Karadere Orman İşletme Şefliği 454, 470 ve 474 Kodlu,Yomra Orman İşletme Şefliği 612 Kodlu Yeni Orman Yolu Yapımİşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Sürmene Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Köprübaşı Ormanİşletme Şefliği 69 Kodlu (3+000 km), Çaykara Orman İşletmeŞefliği 213 Kodlu (1+080 km), Karadere Orman İşletme Şefliği454 (1+250 km), 470 (0+550 km) ve 474 (1+000 km) Kodlu,Yomra Orman İşletme Şefliği 612 Kodlu (1+000 km) Yeni OrmanYolu Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kısım (A): Köprübaşı Orman İşletme Şefliği 69 Kodlu (3+000 km)Orman Yolu Trabzon İli Köprübaşı İlçesi Arpalı Mahallesinde,Kısım (B): Çaykara Orman İşletme Şefliği 213 Kodlu (1+080 km)Orman Yolu Trabzon İli Çaykara İlçesi Filah Mahallesinde, Kısım(C): Karadere Orman İşletme Şefliği 454 Kodlu (1+250 km) OrmanYolu Trabzon İli Araklı İlçesi İkisu ve Yeşilköy Mahallesinde,Kısım (D): Karadere Orman İşletme Şefliği 470 Kodlu (0+550 km)Orman Yolu Trabzon İli Araklı İlçesi Sulakyurt Mahallesinde,Kısım (E): Karadere Orman İşletme Şefliği 474 Kodlu (1+000 km)Orman Yolu Trabzon İli Araklı İlçesi Bahçecik Mahallesinde,Kısım (F): Yomra Orman İşletme Şefliği 612 Kodlu (1+000 km)Orman Yolu Trabzon İli Yomra İlçesi Maden MahallesindeYapılacaktır ve Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhalenin Tüm Kısımları İçin, (A) Alt Yapı İşleri / V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) Benzer İşOlarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhalenin Tüm Kısımları İçin, Orman Mühendisliği/Orman Yüksek Mühendisliği İle İnşaat Mühendisliği/İnşaatYüksek Mühendisliği Mezuniyet Belgeleri Kabul Edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş