İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teiaş) Merkez
İşin Adı İnş.35 Referanslı, Teiaş Gölbaşı Yerleşkesinde Bulunan İdari Binalar İçin 8 Adet Kazan Dairesi Ve Doğal Gaz Tesisatı Yapılması
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/375218
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/375218
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez
b) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 Kat:15 06520 BalgatÇankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122038511 - 3122038288
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İNŞ.35 Referanslı, TEİAŞ Gölbaşı Yerleşkesinde Bulunan İdariBinalar İçin 8 Adet Kazan Dairesi ve Doğal Gaz Tesisatı Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Adet Kazan Dairesi YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) Türkocağı Cad. Ticaret Dairesi Başkanlığı, Kat:15 Toplantı SalonuBalgat/Çankaya/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’ininEki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki “CII veya CIV Grubu İşler” Benzer İş OlarakDeğerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek istekliler için, ihale konusuiş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri, makine mühendisliği bölümüdür.Bu şekilde ihaleye girecek makine mühendisi isteklilerin, mezuniyet belgelerinin teklif kapsamında sunulmasızorunludur.Mezuniyet belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesi hükümleri çerçevesinde benzer işdeneyimi olarak dikkate alınacaktır.Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen süreninonbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine aityapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Bu İşe Ait İhale İlan Tarihi İtibarı İle Yürürlükte Olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapımİşleri Genel Şartnamesi, Bu İdari Şartnamenin Ayrılmaz Bir Ekidir.
Paylaş