İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 22. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Trabzon-Akçaabat Yayla Dere Vadisi Islahı, Hıdırnebi Sel Kapanı İkmali
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/379339
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/379339
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-22.Bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/Trabzon
c) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Trabzon-Akçaabat Yayla Dere Vadisi Islahı, Hıdırnebi Sel Kapanıİkmali
b) Niteliği, türü ve miktarı : Talvegden Yüksekliği 13,61 m ve 14,10 m, Temelden Yüksekliği17,50 m, Kret Uzunluğu 95,00 m ve 185,00 m Olan Beton GövdeTipinde 2 Adet Sel Kapanı ve Yardımcı Tesisleri İnşaatı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon İli, Akçaabat İlçesi Sınırları İçerisinde Yayla DeresiÜzerinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/M Sayılı Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Eki Olan Yapım İşlerindeBenzer İş Grupları Listesinde Yer Alan (A) IX. Grup: Su Yapıları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırFiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami OranUnsur PuanıAçıkta Kazı Yapılması 1,79680661% 3,59361323% 1Dolusavak Köprüsü Yapılması 0,57236853% 1,25921076% 2Açıkta Her Sınıfta Beton Yapılması 24,91430993% 48,99814286% 4Her Sınıfta Betonarme Betonu Yapılması 0,77265283% 1,88836353% 2Cebri Borular ve Çelik Mesnetlerin İmali ve Yerine1,53549015% 3,80801557% 1KonulmasıÇimento Bedeli ve Nakli 10,94929711% 19,2009413% 3Her Çapta Nervürlü Betonarme Donatısının Temini,0,71685501% 1,48150035% 1Hazırlanması, Yerine Konulması ve NakliKazıdan Elde Edilen Malzeme İle Dolgu Yapılması 0,06066457% 0,41251905% 1PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 0,01313399% 0,55162778% 1Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve0,11865019% 1,43566732% 1Benzeri Basit Demir İşleriHer Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının,Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin,0,75651022% 1,80049433% 1Izgaraların ve Yardımcı Parçaların İmali ve YerineKonulmasıMuhtelif Çapta Koruge Boru Temini ve Montajının0,03495182% 0,08668052% 1YapılmasıMuhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temini0,05126054% 0,07290388% 1ve Yerine Montajının YapılmasıHer Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat,0,33335933% 0,73339053% 1Tadilat, Detay Projeleri YapımıBasınçlı Su Deneyi Yapılması 0,01456095% 0,03349018% 1Enjeksiyon Deliği Açılması 0,99758944% 1,96192589% 1Enjeksiyon Yapılması 1,18147799% 2,34326469% 1Taş Dolgu Yapılması 0,11616001% 0,26484483% 1Dipsavak Vanaları, Kapakları ve Kumanda0,32987203% 0,7653031% 1Mekanizmaları Temini ve MontajıOcak Taşı İle Kargir İnşaat Yapılması 3,28075802% 7,21766764% 3Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya2,21600631% 4,0257448% 1KonulmasıKazı ve Dolgu Malzemesi Nakli 2,69527526% 5,92960557% 1Yollarda Temel ve Taban Kaplaması Yapılması 0,16828682% 0,38705968% 1Vana Odası Trafo, Güç Dağıtımı, Sel Kapanı KretiAydınlatması ve Vana Odası Aydınlatmasının ve 0,42537313% 0,95283582% 1Priz Tesisatı YapılmasıOtokorkuluk Yapılması 0,49429715% 1,08745372% 1Kamulaştırma Haritalarının Yapımı 0,07240396% 0,15928872% 1Harçlı Pere Yapılması 0,12458161% 0,27158791% 1Ahşap Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması 0,2877955% 0,66192966% 2Lazer Kesim Galvaniz Kaplı Korkuluk İmalatı ve0,30398567% 0,69916703% 3MontajıBeton ve Betonarme Betonu Bünyesine Giren0,78449825% 2,87649359% 2Agrega Malzemesinin NakliHer Çeşit Profil, Çelik Çubuk ve Çelik SaçlarlaKarkas, İnşaat Yapılması, Yerine Tespiti(Yapı Karkası, Köprülerde Profil Demirlerinden 0,12849824% 0,31518435% 2Kirişler, Başlıklar, Bağlantılar ve Benzeri İmalatlar)ve Solvent Bazlı Epoksi İle Boyanması ve YapınınHaberleşme Hatları Deplasesinin Yapılması0,10922655% 0,27306637% 1(Telekom)ENH Deplasesinin Yapılması 0,09102212% 0,27306637% 1Çimento Şerbeti Yapılması 0,30656805% 0,7235006% 1Her Çapta İçme Suyu İsale Hattı Yapılması 0,1683054% 0,29700953% 1Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli veya0,1489498% 0,37535351% 1Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete İle; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü'nce İhale Edilecek Olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne Göre (A) Alt Yapıİşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi Gereğince, Aşırı DüşükSınır Değer Hesabında Kullanılan "N" Katsayısı "1,00" Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş