İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
İşin Adı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Ve Hastanemize Bağlı (delice, Karakeçili) İlçe Devlet Hastanelerinin İhtiyacına Binaen 11 ( Onbir ) Kalem Periyodik Bakım, Onarım Hizmet Alımları İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/386244
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 3.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/386244

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bağlarbaşı Mah. Karayolları Cad. (Eski Genel Sekreterlik Hizmet Binası) 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182151285 - 3182340606
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Hastanemize Bağlı (Delice, Karakeçili) İlçe Devlet Hastanelerinin İhtiyacına Binaen 11 ( Onbir ) Kalem Periyodik Bakım, Onarım Hizmet Alımları İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Hastanemize Bağlı (Delice, Karakeçili) İlçe Devlet Hastanelerinin İhtiyacına Binaen 11 ( Onbir ) Kalem Periyodik Bakım, Onarım Hizmet Alımları İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bağlarbaşı Mah. Karayolları Cad.(Eski Genel Sekr.Hizm.Binası) 2.kat Oda No:103 Merkez/KIRIKKALE

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

ÜTS Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcı kaydı yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecektir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TEKLİF VEREN İSTEKLİLER: İlgili Kalemlerde Teknik şartnamede belirtilen ; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacak, satın almaya sundukları TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin kapsamı teklif verdiği hizmetle alakalı olacaktır. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlilik bilgi tablosunda beyan edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

 *.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşlarda gerçekleştilen her türlü tıbbi cihaz bakım ve onarım hizmeti benzer iş olarak değerlendirilecektir.
* Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye dayalı her türlü bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş