İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-köydes
İşin Adı Besni İlçesine Kaymakamlık Lojmanı Yapım İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.03.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 29.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

Besni İlçesine Kaymakamlık Lojmanı yapım işi Birlik İhale Yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Birliğin Adı : Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi : Besni Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Besni/ : Adıyaman

c) Telefon – Faks Numarası : 416 318 1015 – 318 1015

d) Elektronik Posta Adresi :

( varsa )

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhalenin adı : Besni İlçesine Kaymakamlık Lojmanı yapım işi.

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Lojman Yapım İşi.

c) Yapılacağı Yer : Besni İlçesi.

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)

: takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe

: başlanacaktır.

e) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi – Saati : 29/03/2024 Cuma günü Saat:14.00

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 29/03/2024 Cuma günü Saat: 13.30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır.) Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin iç zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

4.1.8. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.9. İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4.1.10. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge, (Banka dekontu)

4.1.11. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

4.1.12. Vekaleten katılmalarda noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.13. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 50 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.1.14. Bu ihalede benzer iş olarak 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarında değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin B-ÜSTYAPI III GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.15. Teknik Personel Taahhütnamesi:

a)İsteklilerden aşağıda sayısı ve niteliği belirtilen personeli iş mahallinde çalıştıracağına ilişkin taahhütname sunacaklardır. Sözleşmeye müteakip, şantiye şefinin isim ve belgelerini idareye ibraz etmek zorundadır.

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

ADET

Pozisyonu

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5


5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İnşaat Mühendisi ve Mimar olanlar benzer işlere denk sayılacaktır.

6- İhale dokümanı Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 5.000,00.-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı ihale dosyasına koyacaklardır. (Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Besni T.C. Ziraat Bankası nezdindeki IBAN TR940001000274521930445001 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerenden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman Valiliği Resmi İnternet Sitesi (www.adıyaman.gov.tr), Besni Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. Besni Kaymakamlığının 416 3181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

İlanen Duyurulur. 22/03/2024

Çağlar PARTAL

Kaymakam

Birlik Başkanı

Yeterlilik
Paylaş