İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzincan İli Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığı-köydes
İşin Adı Erzincan Kemah Acemoğluve Erzincan Sansamevki 4 Adet Rafting Dinlenme Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.03.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.03.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

ERZİNCAN İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

ERZİNCAN KEMAH ACEMOĞLUVE ERZİNCAN SANSAMEVKİ 4 ADET RAFTİNG DİNLENME TESİSİ YAPIM İŞİYAPILACAKTIR.

 

 

 

1. İdarenin

   a ) Adı                                                  :Erzincanİli Merkez İlçe Köyler Birliği

 

 

b ) Adresi

:

 İnönü Mah. Vali Recep YAZICIOĞLU Cad. No: 73 Valilik Hizmet Binası     Merkez / ERZİNCAN

 

 

c ) Telefon - Faks Numarası

:

0446 2245726 – 0446 2121035 

 

 

d ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

erzincankhgb@gmail.com


 

 

2. İhale Konusu işlerin

 

 

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ ACEMOĞLU MEVKİ 1 ADET 165 m2 ve 1 ADET 360 m2 RAFTİNG DİNLENME TESİSİ ile ERZİNCAN İLİ SANSA MEVKİ 1ADET 165 m2 ve 1ADET 360 m2 RAFTİNG DİNLENME TESİSİ YAPIM İŞİ  

 

 

 

b ) Yapılacağı Yer

:

ERZİNCAN KEMAH ACEMOĞLU VE ERZİNCAN SANSA MEVKİ

 

 

 

 

c ) İşin başlama tarihi ve Süresi 

:

İşe sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 80(SEKSEN) takvim günü içerisinde bitirilecektir.

 

 

3. İhalelerin;

 

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Erzincan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Toplantı Salonu

 

 

b ) İhalelerin Tarihi - Saati

:

29/03/2024Cuma günü saat:14.30

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Standart Form)

4.1.2.Mevzuatı gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, (İhale dokümanı ekindeki Standart Formda örneği mevcut)

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (İdareden temin edilecektir.)

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,(ilgili durumda bulunulmaması halinde bile bu belge ile bayanın yapılması zorunludur) (Standart Formda örneği mevcut)

4.1.10. İhaleye ortak girişim olarak katılınması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir iş ortaklığı beyanı. (Standart Formda örneği mevcuttur)

4.1.11. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50'si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde alınmış olan iş deneyimini gösteren belgesi verilecektir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin  (B) ÜST YAPI ( BİNA) İŞLERİ 3. GRUP KISIMLARINDA SAYILAN İŞLERbenzer iş olarak kabul edilecektir,

4.1.12. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesini ihale zarfında sunulması zorunludur.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve MimarlıkBölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. (İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ile ilgili “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri dikkate alınacaktır.)

4.1.12. İhaleler Kapsamında istenilen teknik personel ilişkin standart formlarda içeriği verilen taahhütname. (standart form)


 

                   

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 32.maddesine göre en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon 39.madde gereği isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir bu durumda 39.maddenin 2.fıkrası uygulanır.

 

6. İhale dokümanları Erzincan Valiliği Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve10.000,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri birliğin Vakıfbank Erzincan şubesindeki TR11 0001 5001 5800 7322 3060 62 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

7. Teklifler29/03/2024Cumagünü saat:12.00’akadar Erzincan Valiliği Birlik Bürosuna Teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir ve ihale üzerinde kalan istekli ile Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler Nakit Teminatlarını Merkez İlçe Köyler Vakıfbank Erzincan şubesindeki TR77 0001 5001 5800 7322 3063 29 IBANnolu hesabına yatıracaklardır.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11.  Birliğimiz 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabiidir. Ancak; Ceza ve Yasaklama durumlarında Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

12-Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Yeterlilik
Paylaş