İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Sancak (Bingöl) Kanalizasyon İnşaatı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/348327
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/348327
1-İdarenin
a) Adı : İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon DairesiBaşkanlığı
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 06560 -Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sancak (Bingöl) Kanalizasyon İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 21.046 Metre Kanalizasyon Hattı, 494 Adet Muayene Bacası,9.000 Metre Parsel Bağlantısı, 300 Adet Parsel Bacası ve 5 AdetFosseptikAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sancak (Bingöl)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Toplantı SalonuYenimahalle / Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV grubuişler benzer iş olarak kabul edilecektir.A/III grubu işler:1)Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri2) Su isale hatları,A/IV Grubu işler:1) Kanalizasyon şebekeleri,2)Yağmur suyu şebekeleri,3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri4) Mikrotünel işleri,b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren biriş deneyim belgesi de sunulabilir.c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerdeğerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 Puan) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır.Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilenistekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerinüstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilereait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibiistekli, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 Puan)A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (37 Puan): İş Kalemleri Bazında Teklif FiyatNitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş KalemleriBazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.2. Her bir işkalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üstlimitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Sıra No İşKalemi / İş Grubu No Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan 1 Sancak.K.01 0,1544260,264731 4,00 2 Sancak.K.02 0,037849 0,064883 2,00 3 Sancak.K.03 0,236116 0,404771 4,00 4Sancak.K.04 0,070162 0,120277 3,00 5 Sancak.K.05 0,014148 0,024254 2,00 6 Sancak.K.06 0,0622360,106690 3,00 7 Sancak.K.07 0,011766 0,016178 3,00 8 Sancak.K.08 0,011864 0,016313 3,00 9Sancak.K.09 0,033403 0,045930 3,00 10 Sancak.K.10 0,031614 0,043470 3,00 11 Sancak.K.11 0,0378610,052058 3,00 12 Sancak.K.12 0,014343 0,019722 3,00 13 Sancak.K.13 0,001947 0,002986 1,00 İKNPPuanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonrakirakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;Örnek; 0,1256321 sayısı 0,125632 olarak, 0,1256329 sayısı 0,125632 olarak, 0,1256325 sayısı 0,125632olarak, 0,0000005 sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenenminimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. İşkalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. TeknikDeğer Nitelik Puanı (TDNP) (3 puan): İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşıyapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçicikabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleriuygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyleyerine getirilmiş kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı (KY) işlerini içeren, noter onaylı veya aslıidarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla,aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (KY):“ Kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı”Kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebeke inşaatı işi İş Deneyimi Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlasıise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (KY) işlerini içeriyor ise Teknik DeğerNitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Ancak sunulan iş deneyim belgeleri,(KY) işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerile tevsik etmesi şartıyla (KY) işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartınısağlaması halinde de Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortakgirişimlerde ise pilot ortağın yukarıda verilen şartı (*,**) taşıması ve özel ortakların her biri için ise teklifbedelinin %30’undan az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş (KY) işlerini içeren, noter onaylıveya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur), sunulmasıdurumunda Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. Özel ortaklarınyeterlilik için sundukları iş deneyim belgeleri (KY) işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP)hesabında dikkate alınacaktır. ! Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan İşDeneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan İsteklilere TDNP olarak 0(sıfır)puan verilecektir. ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleriİhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknikdeğer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer NitelikPuanı(TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı,teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdanen avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşitpuanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyatdışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında yer almaktadır. Not:28 Mart 2013 tarihve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek;kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleriihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabındakullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş