İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 15 Bölge Sınırları İçerisinde 153, 155 Ve 156 Şube Şefliklerine Bağlı Yol Ağında Bulunan Köprü Ve Yollarda Duvar (İstinat, İksa), Kutu Menfez, Beton Hendek, Tahkimat, Yaya Kaldırımı Ve Muhtelif İşlerin Yapılması
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/370824
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/370824
1-İdarenin
a) Adı : Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Kastamonu
b) Adresi : Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100Merkez/Kastamonu
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 15 Bölge Sınırları İçerisinde 153, 155 ve 156 ŞubeŞefliklerine Bağlı Yol Ağında Bulunan Köprü ve Yollarda Duvar(İstinat, İksa), Kutu Menfez, Beton Hendek, Tahkimat, YayaKaldırımı ve Muhtelif İşlerin Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 m3 Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat, 3000 m3 Hendekkaplama, 3000 m2 Beton Parke İmali ve Yerine DöşenmesiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 153, 155 ve 156. ŞubeŞefliklerine Bağlı Yol Ağı İçerisindeki Muhtelif Kesimler
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer iş tebliğinde yer alan A-V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı15.555.1002-Özel-1.20 M Yükseklikte Ø 4.5 mm Çapında50 x 150 mm Göz Aralıklı Min. 2 Bükümlü Sıcak DaldırmaGalvaniz Üzeri Elektrostatik Polyester Toz Boyalı Panel Teller İle 0,1% 0,15% 0,06Çit Yapılması (Direk Aralığı 2.5 m Olacak Şekilde Duvar ÜzeriUygulama)75.220.1001-Özel-Beton Çit Direkleriyle Galvanizli Kafes Telden0,97% 1,46% 0,61Çevre Emniyet Çiti Yapılması (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/14.210-Özel-Her Derinlikte. Her Cins ve Klastaki ZemindeKuruda Drenaj. Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin 1,12% 1,69% 0,7Kazılması (Nakliye Dahil)KGM/14.211-Özel-Her Derinlikte. Her Cins ve Klastaki ZemindeKuruda Kutu Menfez. Gido. Mahmuz. Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri 0,5% 0,74% 0,31Temellerinin Kazılması (Tüm Nakliyeler Dahil)KGM/16.100/K-H-Özel-Her Türlü İnşaat Temellerinde (KöprüTemelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton 1,12% 1,69% 0,7(C 16/20 Hazır Beton Harcı İle) (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/16.120/K-HR-Özel-Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kurudaveya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı 1,98% 2,97% 1,24İle) (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/16.122/K-HR-Özel-Hendeklerin Betonla Kaplanması(Orta Refüj.Yarma. Kafa ve Drenaj Hendeği) (C 30/37 Hazır19,95% 29,93% 12,47Beton Harcı İle) (Hendek Kazısı İle Kullanılan Her Türlü Malzemeve Nakliyeler Dahil)KGM/16.130/K-HR-Özel-Her Türlü İnşaatta (Kirişli ve KutuMenfezler. Köprüler ve Betonarme Kazık Hariç. Plak ve Kompozit4,05% 6,08% 2,53Menfezler Dahil) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton(C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/16.132/K-HR-ÖZEL-Kutu Menfezlerde Kuruda veya SudaHer Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) 2,69% 4,03% 1,68(Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/17.002/K-H-Özel-Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat23,93% 35,89% 14,95(Hazır Beton Harcı İle) (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/17.081/K-Özel-Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu3,74% 5,61% 2,34(Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/18.189-Özel-Parke. Beton Plak. Adi Kaldırım ve Blokaj0,22% 0,33% 0,14Sökülmesi (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/21.051-Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçinDöşeme. Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleler (Kompozit Menfezler 0,16% 0,24% 0,1Hariç)KGM/2200-Özel-Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı0,4% 0,6% 0,25Yapılması ve Kullanılması (Nakliye Dahil)KGM/2202-Özel-Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti Kazısı0,35% 0,52% 0,22Yapılması ve Kullanılması (Nakliye.Sulama.Sıkıştırma Dahil)KGM/23.014/K-Özel-Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnceNervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Demirin Nakliyesi. Yüklenmesi. 1,39% 2,08% 0,87Boşaltılması ve İstifi Dahil)KGM/23.015/K-Özel-Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik İnceNervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Demirin Nakliyesi.Yüklenmesi. 1,3% 1,95% 0,81Boşaltılması ve İstifi Dahil)KGM/26.041/K-Özel-Engelli Uyarı ve Yönlendirme Taşı Temini ve1,1% 1,65% 0,69Yerine Döşenmesi (Tüm Malzemelr ve Nakliye Dahil)KGM/2640-Özel-Elenmemiş Malzeme İle Sanat Yapıları ve KöprüTemel Tabanına. Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum. ÇakılTabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz 0,65% 0,98% 0,41Yanlarında Kum.Çakıl Dolgu Yapılması (Tüm Malzeme veNakliyeler Dahil)KGM/27.101/K-Özel-Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaatYüzeylerine Gömme Oluklu Derz Yapılması (Tüm Malzeme ve 1,03% 1,54% 0,64Nakliyeler Dahil)KGM/34.008/9/KA-Özel-Ocak Taşından (0.400 - 6 TonKategorideki) Taşlar İle Tahkimatın Yapılması (Tüm Malzeme ve 3,68% 5,53% 2,3Nakliyeler Dahil)KGM/3522-Özel-50 cm Kalınlıkta Ocak Taşı İle Harçlı Pere2,39% 3,58% 1,49Yapılması (Tüm Malzeme ve Nakliyeler Dahil)KGM/3605/A-Özel-Ø150 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini0,25% 0,37% 0,16ve Döşenmesi (Nakliye Dahil)KGM/7501-Özel-Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi0,74% 1,11% 0,46(8 cm Kalınlıkta) (Nakliye Dahil)KGM/7502-Özel-Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi4,08% 6,11% 2,55(6 cm Kalınlıkta) (Nakliye Dahil)KGM/7504-Özel-Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi2,11% 3,17% 1,32(0.15X0.30) (Nakliye Dahil)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılınüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Paylaş