İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Semt Sahaları Zemin Yenileme Ve Bakım Onarım İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/340806
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/340806
1-İdarenin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi
b) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer MahallesiAnkarayolu Cad. No:1 TR- 16080 Osmangazi/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 4441600 - 2247161206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Semt Sahaları ZeminYenileme ve Bakım Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalemde Sentetik Çim Zemin Yenileme ve Bakım Onarım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi Spor Kulübü Halı Sahası,Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Halı Sahası, Nilüfer İlçesi ÜçevlerParkı Halı Sahası, Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Halı Sahası,Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Halı Sahası ve idaretarafından Belirlenecek Yıldırım, Osmangazi ve Nilüferİlçelerindeki Halı Sahalar ve Spor Tesisleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek(e-tekliflerin açılacağı adres) Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah.Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1-1/1 -16080Osmangazi / Bursa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
13.06.2019 tarih ve 30800 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikyapılmasına dair tebliğin 53.4.2 maddesi gereğince aday veya isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyleilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine(YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu işte benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yeralan Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III üst yapı Grubu benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomaları sunmak suretiyle ihaleye girecek olacak istekliler için; İnşaatMühendisliği veya Mimarlık diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıÖn Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Dış Cephe İş10,04% 12,56% 5İskelesi Yapılması. (0,00-51,50 m arası)Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Antipas Boya Yapılması 4,49% 5,61% 3Eski Boyalı Yüzeylere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat Boya3,19% 3,99% 2Yapılması (İç Cephe)Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak4,62% 5,77% 3Silikon Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)55mm Monofilament Sentetik Çim Halı Yapılması 47,82% 59,78% 22Üst Kapama Ağı Temini ve Yerine Montajı 3,12% 3,9% 2Yan Tampon Ağının Temini ve Yerine Montajı 2,35% 2,94% 1Mevcut Sentetik Çim Halının Sökülmesi 3,12% 3,9% 2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş