İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski)
İşin Adı 2024/1 Muhtelif Yerlerde Su Sondajı Ve Hidrojeolojik Etüt Yapılması Yapım İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/402364
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 2.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/402364
1-İdarenin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresiGenel Müdürlüğü (BUSKİ)
b) Adresi : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190Acemler- Osmangazi/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 2242702400 / 2702830 / 2702897 - 2242339586
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2024/1 Muhtelif Yerlerde Su Sondajı ve Hidrojeolojik EtütYapılması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tolam 2 Kalem 500 Metre Her Türlü Zeminde Rotary ve/veyaHavalı Sondaj Yapılması İle 5 Adet Hidrojeolojik Etüt (ZeminRezistivitesi Yöntemi İle 100 Metre ve Üzeri)- Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, Muhtelif İlçeler, Muhtelif Mahalleler
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 5. Kat(e-tekliflerin açılacağı adres) 16190 Acemler-Osmangazi / Bursa Adresindeki BUSKİ GenelMüdürlüğü İhale Toplantı Salonunda Toplanacaktır.
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan listede yer almadığından, ilgilitebliğin 2.7. maddesi gereğince Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesi de dikkatealınarak; her türlü sondaj işleri (su sondajı, jeotermal sondaj, drenaj veya petrol sondaj işleri vb. işler)benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Jeoloji Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş