İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Orman İşletme Müdürlüğü-Merkez
İşin Adı Sanat Yapısı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/405141
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 4.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/405141
1-İdarenin
a) Adı : Mersin Orman İşletme Müdürlüğü-Merkez Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Çukurova Mah. Gözne Cad. No:275/D Toroslar/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 3242374314 - 3242377196
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sanat Yapısı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım; Kızılbağ Orman İşletme Şefliği 414 Kod Nolu Yolda2+000 km Sanat Yapısı Yapımı İşi 2.Kısım ; Kızılbağ Ormanİşletme Şefliği 424 Kod Nolu Yolda 1+560 km Sanat YapısıYapımı İşi 3.Kısım ; Kuzucubelen Orman İşletme Şefliği 512 KodNolu Yolda 1+842 km Sanat Yapısı Yapımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım; 414 kod nolu yolda yapılacak olan sanat yapısı KızılbağOrman İşletme Şefliğinde yapılacak ve teslim edilecektir. 2.Kısım;424 kod nolu yolda yapılacak olan sanat yapısı Kızılbağ Ormanİşletme Şefliğinde yapılacak ve teslim edilecektir. 3.Kısım;512 kod nolu yolda yapılacak olan sanat yapısı KuzucubelenOrman İşletme Şefliğinde yapılacak ve teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 130 (YüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Mersin Orman İşletme Müdürlüğü İhale Odası (Z-10 Nolu Oda)(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetenin Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları A Alt Yapı İşleriIX. Grup İş Bitirmeleri kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş