İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Merkez Ve Bölge Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/366234
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2024/366234

1-İdarenin
a) Adresi : Kıyıcak Mah. 5033. Sokak No:2 EDREMİT/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4324851050-55 - 4322149346
c) Elektronik Posta Adresi : bol11@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
36 ay süre ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Muhtelif Yol Yapım İşlerinin Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 11.Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bölge Sorumluluk Sahasındaki Muhtelif Yollar
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği
b) Tarihi ve saati : 16.04.2024 10:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 90.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 60.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 121.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Pozisyon Adet Toplam Deneyim (Yıl) Benzer Deneyim (Yıl)
Teşkilat Başkanı 1 10 5
Kontrol Mühendisi 1 5 3
Kalite Kontrol Mühendisi 1 5 3
Etüt Ekip Mühendisi 1 5 3

 

2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.
 

(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.


(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.


(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

b) Teknik Personel:

TEKNİK PERSONEL NİTELİK TALİMATNAMESİ

Personel Tanımı:

 

Mühendis olarak görev yapacak teknik personelin dört yıllık lisans diploması ve genel nitelikleri ve iş için uygun deneyimi olacaktır. Mühendisler dışında belirtilen teknik personelin en az lise veya konusuyla ilgili meslek lisesi mezunu olmaları ve görevleri ile ilgili benzer iş, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gereklidir.
Söz konusu işin kapsamında görev yapacak teşkilat başkanının 65 (altmışbeş) yaşından, mühendis ve diğer personelin, işe alındığı tarih itibariyle 60 (altmış) yaşından gün almamış olması zorunludur.
Erkek personeller askerliğini yapmış olacaktır.
Personel her türlü hava koşulları ve arazide çalışabilecektir.
Personel kamuda çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmeliklere uyacaktır.

Teşkilat Başkanı (İnşaat Mühendisi) (1 adet)

 

-En az 10 yıllık İnşaat Mühendisi olması ve Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, Bl.Müd.Yrd., Şb.Müd., Bölge Müdürü veya eş değer görevde en az 5 yıl çalışmış olması,

veya

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Kontrol Mühendisi (İnşaat Mühendisi) (6 adet): 

-En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması ve Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), veya eş değer görevde en az 3 yıl çalışmış olması, 

veya 

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Kalite Kontrol Mühendisi (İnşaat/Jeoloji Mühendisi) (5 adet):

- En az 5 yıllık inşaat/ jeoloji mühendisi olması,

- Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması,

- Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması,

Etüt ve Proje Kontrol Mühendisi (Harita ve Kadastro veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi) (1 adet): 

-En az 5 yıllık Harita ve Kadastro veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olması ve Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yoluna ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması, 

veya 

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yoluna ait “Etüt ve Proje Mühendislik veya Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi (Harita Müh.) olarak en az 3 yıl çalışmış olması.

Dokümantasyon ve Kesin Hesap Mühendisi (Mühendis) (2 adet): 

-En az 5 yıllık Mühendis olması ve Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis, şef (mühendis), veya eş değer görevde çalışmış olması, 

veya 

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 Mühendis (Jeoloji-Kimya-Maden-Ziraat) (9 adet): 

-En az 5 yıllık Peyzaj Jeoloji-Kimya-Maden-Ziraat Mühendisi olması ve Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait benzer veya benzer kabul edilebilecek işlerde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef(mühendis) olarak görev yapmış olması, 

veya 

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryoluna ait peyzaj işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

Tekniker (Harita/İnşaat) (20 adet)

 -En az 3 yıllık Harita/İnşaat Teknikeri olması,

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış, (Netcad v.b. çizim programlarını kullanabilen),

-İdarenin talep etmesi durumunda dron operatörü belgesine sahip harita teknikeri temin edilecektir.

 Topoğraf (4 adet):

 -En az 3 yıllık Topoğraf veya Harita Teknikeri olması,

-Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış, (Netcad v.b. çizim programlarını kullanabilen)

Araştırma/Laboratuvar Teknisyeni (18 adet):

Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi Mezunları için en az 2 (iki) yıl, Meslek Yüksek Okulu Mezunları için en az 1 (bir) yıl arazide çalışmış olması

-Araştırma ve Geliştirme kursuna katılmış olması ve Karayolları merkez veya şantiye laboratuvarlarında 2 (iki) yıl çalışmış olması tercih sebebidir.

Şenör (10 adet):

En Az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunu Olması.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte “ TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” istenilmektedir. 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya demiryolu yapımının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri işlerinden her biri birlikte veya ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Paylaş