İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-erzurum
İşin Adı Erzurum, Kars Ve Ardahan, Erzincan, Ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde 118 Adet Birimde 6831 Ve 3302 Sayılı Kanun Uygulamaları
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/387951
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/387951

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Orman İşletme Müd.TERMINAL MAHALLESI KOMBINA CADDESI 90 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343138 - 4422341072
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Erzurum, Kars ve Ardahan, Erzincan, ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde 118 adet birimde 6831 ve 3302 sayılı kanun uygulamaları
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Erzurum,Ardahan, Kars ve Erzincan İl sınırları dahilindeki 118 adet (Köy-Mahalle) biriminde Orman Kadastro Çalışmalarının (2/B parsellerinin ölçülmesi, projelerinin hazırlanması, yüzölçümü hesapları, paftaların çizimi, kontrol mühendisine onaylatılması ve çoğaltılması)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum(27 Birim), Kars(23 Birim), Ardahan(20 Birim) ve Erzincan(48 Birim) İllerine toplam 118 adet çalışma biriminde işler yapılacak /Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 225(İkiYüzYirmiBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Yeni İdari Binası. İşletme Müdür Yardımcısı Odası.


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu işte tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan Tesis kadastrosu, 3402 Sayılı Kanunun Ek Madde 4 kapsamında 2/B kadastrosu, 3402 Sayılı kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar, 2859 Sayılı kanun kapsamında yapılan yenileme işleri, Kamulaştırma haritası yapımı, 3194 sayılı kanunun 18.Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması, Köy yerleşim yeri haritası yapımı ve her türlü tescile  konu harita yapım işlerinin biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir. Ormancılık faaliyetleri içerisinde; orman kadastrosu ve 2/B uygulaması işleri, ölçü ve harita düzenleme iş ve işlemleri, amenajman planı yapımı ve haritalarının düzenlenmesi, yol şebeke planı yapımı ve haritalarının düzenlenmesi, mikro havza plan yapımı, ağaçlandırma ve erozyon kontrol proje yapımı işlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş