İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İsu- Kocaeli Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu Ve Atıksu Hatları İnşaatı
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/349198
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/349198
1-İdarenin
a) Adı : Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İzmit/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kandıra İlçesi Depo, İçmesuyu ve Atıksu Hatları İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 47.705 m İçmesuyu Hattı, 3 Adet İçmesuyu Deposu,2.900 m Atıksu Hattı ve 4 Adet Fosseptik İmalatları Yapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 Nolu İhale Salonu İzmit /(e-tekliflerin açılacağı adres) Kocaeli
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları TebliğindeYer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıHer Cins Zeminde Hendek, Temel ve Serbest Kazı Yapılması 5,43% 15,19% 4,35Kazı Malzemesinin Taşınması 4,33% 12,12% 3,47Boru Yataklama ve Gömleklemesinde Granülometrik Kum -7,58% 21,22% 6,07Kırmataş İle Sıkıştırılmış Dolgu YapılmasıBoru Hendeği ve Sanat Yapılarında Kırmataş Malzeme İle7,87% 22,02% 6,3Sıkıştırılmış Dolgu YapılmasıBoru Hendeği ve Sanat Yapılarında Stabilize Malzeme İle2,99% 8,38% 2,4Sıkıştırılmış Dolgu YapılmasıKazı Malzemesinden Makina İle Hendek ve Temel Dolgusu0,24% 0,66% 0,19Yapılmasıİdare Malı Ø 110 mm Çapında PVC Borunun Döşenmesi 2,42% 6,78% 1,94İdare Malı Ø 160 mm Çapında PVC Borunun Döşenmesi 0,1% 0,27% 0,08İdare Malı Ø 100 mm Çapında Düktil Font Borunun Döşenmesi 0,71% 1,98% 0,57İdare Malı Ø 150 mm Çapında Düktil Font Borunun Döşenmesi 1,2% 3,36% 0,96Ø114 mm Çapında (T=5.0mm ST44) Et Kalınlığında Spiral0,06% 0,16% 0,05Kaynaklı Çelik Boru Temini ve DöşenmesiØ219 mm Çapında (T=5.0mm ST44) Et Kalınlığında Spiral0,07% 0,21% 0,06Kaynaklı Çelik Boru Temini ve DöşenmesiØ200 mm Buhar Kürlü (Muflu) Entegre Contalı 500 Dozlu Beton0,18% 0,5% 0,14Boru İle Kanalizasyon Parsel Bacası Bağlantısı YapımıØ300 mm Buhar Kürlü (Muflu) Entegre Contalı 500 Dozlu Beton1,09% 3,04% 0,87Boru Hattı YapımıØ 100 mm PVC Sert Pissu Borusu Döşenmesi (Parsel Bağlantı0,05% 0,14% 0,04Hattı)İmalatlara Ait Koordinat Ölçümlerinin Yapılması 0,75% 3,52% 1,01Ø 100 mm Çapında Elastomer Sürgülü Oval Buşakleli Vanaların0,4% 1,11% 0,32Temini ve YerleştirilmesiØ 150 mm Çapında Elastomer Sürgülü Oval Buşakleli Vanaların0,03% 0,08% 0,02Temini ve YerleştirilmesiØ 80 Yer Üstü Yangın Vanası Temini ve Yerleştirilmesi 0,25% 0,69% 0,2Abone Bağlantısı Yapılması 3,13% 8,76% 2,51Ø32 mm 16 Atü'lük PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,65% 1,83% 0,51Ø40 mm 16 Atü'lük PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,11% 0,31% 0,09Ø50 mm 16 Atü'lük PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi 0,07% 0,19% 0,05İdare Malı Her Çap ve Cinsteki Düktil Font ve OPVC HatlarınMevcut Hatlara Bağlantı Yapılması ve/veya Kör Tapa İle Hattın 0,31% 0,88% 0,25KörlenmesiDN300 mm’ye Kadar (DN300 mm Hariç) Her Çap ve CinstekiHatların Mevcut Hatlara Bağlantı Yapılması ve/veya Kör Tapa İle 0,33% 0,93% 0,27Hattın KörlenmesiDN300 mm ve Üzeri (DN300 mm Dâhil) Her Çap ve CinstekiHatların Mevcut Hatlara Bağlantı Yapılması ve/veya Kör Tapa İle 0,16% 0,45% 0,13Hattın KörlenmesiØ 620 mm İç Çapında - Sfero Döküm Kapaklı Buhar Kürlü500 Dozlu Kanalizasyon Parsel Bacası Temini, Kazısı, Dolgusu ve 0,31% 0,88% 0,25Montajının YapılmasıØ 620 mm İç Çapında - Betonarme Kapaklı Buhar Kürlü500 Dozlu Kanalizasyon Parsel Bacası Temini, Kazısı, Dolgusu ve 0,07% 0,19% 0,05Montajının YapılmasıÇıkış Çapı Ø 300 mm Derinliği H:0,50-2,00 m Olan Buhar KürlüEntegre Contalı 500 Dozlu Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 0,92% 2,59% 0,74Dolgusu ve Montajının YapılmasıÇıkış Çapı Ø 300 mm Derinliği H:2,01-3,00 m Olan Buhar KürlüEntegre Contalı 500 Dozlu Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 0,18% 0,5% 0,14Dolgusu ve Montajının YapılmasıÇıkış Çapı Ø 300 mm Derinliği H:3,01-4,00 m Olan Buhar KürlüEntegre Contalı 500 Dozlu Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 0,22% 0,62% 0,18Dolgusu ve Montajının YapılmasıÇıkış Çapı Ø 300 mm Derinliği H:4,01-5,00 m Olan Buhar KürlüEntegre Contalı 500 Dozlu Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 0,06% 0,17% 0,05Dolgusu ve Montajının YapılmasıÇıkış Çapı Ø 300 mm Derinliği H:5,01-6,00 m Olan Buhar KürlüEntegre Contalı 500 Dozlu Muayene Bacasının Temini, Kazısı, 0,07% 0,2% 0,06Dolgusu ve Montajının YapılmasıBS20 Hazır Beton 0,04% 0,11% 0,03BS25 Hazır Beton 0,19% 0,54% 0,15Çapı Ø8-12 mm Olan İnce Nervürlü Çelik Çubuğunun Temini,0,07% 0,2% 0,06Bükülmesi, Yerine KonulmasıÇapı Ø14-28 mm Olan Kalın Nervürlü Çelik Çubuğunun Temini,0,24% 0,67% 0,19Bükülmesi ve Yerine KonulmasıPlywood (Film Kaplı) İle Yapılan Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve0,53% 1,48% 0,42Betonarme KalıbıOcaktaşı İle Blokaj Yapılması 0,03% 0,08% 0,02Demir Yüzeylere İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya Yapılması 0,03% 0,09% 0,03Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması 0,4% 1,12% 0,32Sfero Döküm Kapağın Temini ve Yerine Montajının Yapılması 0,09% 0,27% 0,08Katran Badana Yapılması 0,03% 0,09% 0,035 Metre Genişlikte Stabilize Dolgu Malzemesi İle Yol Yapılması 0,09% 0,25% 0,071,50 m Panel Çit ve Jiletli Tel İle Panel Çit Yapılması 0,19% 0,52% 0,15100 m3'lük Prekast Deponun Temini ve Montajının Yapılması 0,86% 2,74% 0,6950 m3'lük Prekast Deponun Temini ve Montajının Yapılması 1,02% 3,28% 0,81250 Kişilik Prekast Fosseptik Temin ve Montajının Yapılması 1,07% 3,42% 0,86DN50 PN 16 Basınç Kırıcı Vana (Y Tipi) Temini ve Yerine0,53% 1,49% 0,43MontajıDN50 PN 16 Çekvalf Temini ve Yerine Montajı 0,05% 0,13% 0,04DN100*4.0 mm St 37 Çelik Boru Temini ve Yerine Döşenmesi 0,08% 0,23% 0,07DN100 PN 16 Çelik Flanş Temini ve Yerine Montajı 0,07% 0,21% 0,06DN100 PN 16 Darbesiz Dinamik Vantuz Temini ve Yerine Montajı 0,14% 0,39% 0,11DN50 PN 16 Darbesiz Dinamik Vantuz Temini ve Yerine Montajı 0,1% 0,27% 0,08DN100 PN 16 Demontaj Parçası Temini ve Yerine Montajı 0,11% 0,31% 0,09Q110 PN 16 Flanş Adaptörü PE 100 (Aısı 304 Paslanmaz Çelik0,03% 0,09% 0,03Flanş Dahil) Temini ve Yerine MontajıQ90 PN 16 PE 100 Flanş Adaptörü (Çelik Flanş Dahil) Temini ve0,02% 0,06% 0,02Yerine MontajıQ90 mm PN 16 S=8.2 mm PE 100 Boru Temini ve Yerine0,06% 0,17% 0,05DöşenmesiDN100 PN 16 Pals Çıkışlı Mekanik Sayaç Temini ve Yerine0,09% 0,25% 0,07MontajıDN100 PN 16 AISI 304 Paslanmaz Çelik Flanş Temini ve Yerine0,05% 0,13% 0,04MontajıDN100 PN 16 AISI 304 Paslanmaz Krepin Temini ve Yerine0,08% 0,23% 0,06MontajıDN100 PN 16 Pislik Tutucu (Y Tipi) Temini ve Yerine Montajı 0,02% 0,05% 0,01DN50 PN 16 Pislik Tutucu (Y Tipi) Temini ve Yerine Montajı 0,03% 0,09% 0,03DN80 PN 16 Seviye Kontrol Vanası Temini ve Yerine Montajı 0,39% 1,08% 0,3DN100 PN 16 Sürgülü Vana (F4) Temini ve Yerine Montajı 0,22% 0,61% 0,17DN50 PN 16 Sürgülü Vana (F4) Temini ve Yerine Montajı 0,07% 0,2% 0,06DN80 PN 16 Sürgülü Vana (F4) Temini ve Yerine Montajı 0,06% 0,18% 0,05
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su veKanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'negöre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesigereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş