İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Bölge Ağına Bağlı Muhtelif Köprülerin Tadilat, Bakım Ve Onarımlarının Yapılması İşi (2024)
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/385470
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/385470
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-12.Bölge Erzurum Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarKarayolları Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Yunus Emre Mah. . 25070 Palandöken/Erzurum
c) Telefon ve faks numarası : 4422320400 - 4423166152
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü Bölge Ağına Bağlı MuhtelifKöprülerin Tadilat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi (2024)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 m² Köprü Korkuluğuna Boya Yapılması, 225 m² KöprüdeTamir Harcıyla Onarım Yapılması, 14 Ton Profil DemirdenGalvanizli Korkuluk Yapılması,50 m Metal Genleşme DerziYapılması, Toplamda 60 m3 Beton Onarımı ve YenilemeYapılması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle), 3500 m² BetonYüzeylerde Su Bazlı UV Dayanımlı Şeffaf Yüzey KoruyucuKaplama YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 12. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Ağındaki Yollarda
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunus Emre Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) 25070 Palandöken /Erzurum
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan (A) Altyapı işleri - I.Grup Köprü ve Viyadük İşleriveya Köprü Bakım Onarım İşi
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıSıcak Daldırma Galvanizli Profilli Demirden Korkuluk Yapılması15% 22% 8,99ve Yerine Konulması (Malzeme ve Nakliye Dâhil)Özel Tamir Harcı Kullanılarak Yüzeysel Beton OnarımlarıYapılması (Epoksi Esaslı (İki Bileşenli) Yapıştırıcı ve Tamir Harcı30% 48% 19,69İle (TS EN 1504-3)) (1-5 cm Kalınlığında, Demirli/DemirsizYüzey)Köprü bordürlerinin yenilenmesi (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)4,9% 7% 2,91(Nakliye Dahil) (Eski Bordür Betonunun Kırılması Dahil)İnşaat Bünyesine Giren Her Çapta Nervürlü Demir (Zati Bedeli,0,65% 1% 0,42İşçilik, Nakliye, Yükleme, Boşaltma) (Herşey Dahil Fiyat)Garguy Onarımı ( Ø =60~110 mm Koruge Kanalizasyon BorularıYüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) Esaslı 0,25% 0,38% 0,15(TS EN 13476-1) (SN 8)) (Herşey Dahil)Beton Yüzeylerde Su Bazlı UV Dayanımlı Şeffaf Yüzey Koruyucu12% 18% 7,61Kaplama Yapılması (Herşey Dahil)Hasarlı Eski Köprü Genleşme Derzinin Betonlarının Kırılıp,Demirlerinin Meydana Çıkarılıp, Temizlenerek Yerine Yeni0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk10% 15% 6,17Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli, SuGeçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması(Eski Genleşme Derzi Sökülmesi Dahil)Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya İle6,1% 10% 4,06Boyanması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.'Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2015 tarihlive 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Paylaş