İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sultanbeyli Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
İşin Adı Sultanbeyli Genelinde Yeni Park Alanlarının Yapımı, Mevcut Parkların Revizyonu Ve Çevre Düzenlemesi İşi
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/399360
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2024 11:30:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/399360
1-İdarenin
a) Adı : Sultanbeyli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
b) Adresi : Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi 4 34920Sultanbeyli/543
c) Telefon ve faks numarası : 2443234 - 2165916116
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Sultanbeyli Genelinde Yeni Park Alanlarının Yapımı, MevcutParkların Revizyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2022-2023 Yıllarında Sultanbeyli Genelinde Yeni Park ve ÇokAmaçlı Sahaların Yapımı, Mevcut Parkların Revizyonu ve ÇevreDüzenlemesi İçin 113 Adet İnşaat, 92 Adet Peyzaj, 23 AdetElektrik, 37 Adet Tesisat İş Kalemi Olmak Üzere Toplam265 İş KalemiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultanbeyli Sınırları İçerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 585 (BeşYüzSeksenBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Battal Gazi Mahallesi Kubbe(e-tekliflerin açılacağı adres) Caddesi Hacegan Sokak No:2 34920 Sultanbeyli İstanbul
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İşler Tebliğinde yer alan A - XVIII. Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Peyzaj Mimarlığı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifveren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilereait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin tekliffiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelikpuanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. No Poz No Tanımı Puan 1 PZ.016 TaşDuvara Ocak Taşı İle Temel Yapılması 1 2 PZ.017 Ocak Taşıyla Kabayonu Kargir İnşaat (200 DZ)Yapılması 1 3 PZ.033 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması(mucartasız)(30cmxserbest boy) 1 4 PZ.037 Granit Yüzeyli Parke Taşı Temini ve Döşenmesi (Her Boyut ve Renkte) 1 5PZ.050 Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan. C 25/30 BasınçDayanım Sınıfında Beton Dökülmesi 2 6 Pz.051 Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan (Pompasız)C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi 1 7 PZ.056 Renkli Dökme Epdm Malzeme ileKaplama Yapılması (Her Renkte 25 mm Kalınlığında) 2 8 PZ.063 Ahşap Kamelya Yapılması 2 9 PZ.069İşlenerek Dekore Edilmiş Demirden Parmaklık v.b. Dekoratif İmalat Yapılması ve Yerine Montajı 1 10PZ.077 Oyun Sahası Etrafı PVC Kafes Tel Kaplama Yapılması ( H=6 m Yüksekliğinde 50x50 3.50 mmKalınlığında Galvaniz Üzeri PVC Kaplı Tel İle Çevrilmesi) 1 11 PZ.097 1 Nolu Kent Mobilyası Temini(Standart Bank) 1 12 PZ.098 2 Nolu Kent Mobilyası Temini (Döküm Kolçaklı Bank) 1 13 PZ.099 3 NoluKent Mobilyası Temini (Piknik Masası) 1 14 PZ.100 4 Nolu Kent Mobilyası Temini (Çatılı Piknik Masası)2 15 PZ.101 5 Nolu Kent Mobilyası Temini (Çöp Kovası) 2 16 PZ.114 Hazır Rulo Çim Temini ve Serilmesi2 17 PZ.116 Tankerle Sulama Yapılması 2 18 PZ.131 Park ve Yeşil Alanların Temizlenmesi 5 19 PZ.132Park ve Yeşil Alanların Çimlerinin Biçilmesi 1 20 PZ.133 Yol Boyu ve Geniş Kamulaştırma AlanlarındakiOtun Makina İle Biçilmesi 3 21 PZ.140 4 lü Karışım Temini ve Toprağın Her Kalınlıkta Serimi 1 22 PZ.148Kışlık Mevsimlik Çiçek Temini ve Dikilmesi 1 23 PZ.149 Yazlık Mevsimlik Çiçek Temini ve Dikilmesi 124 Pz.150 Soğanlı Bitki Temini ve Dikilmesi 1 25 PZ.224 1 Nolu Aydınlatma Direğinin Temini ve YerineMontajı 1 26 PZ.225 2 Nolu Aydınlatma Direğinin Temini ve Yerine Montajı 1 27 PZ.229 Parklarda veDiğer Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Tesisatı Yapılması 1 Tabloda yer alan iş kalemleri için; isteklitarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerininyaklaşık maliyetteki bedellerinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri%80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelikpuanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanıile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF =(ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkatealınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP:İsteklinin toplam puanı, ifade eder B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlıteklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklifbedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş