İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kadıköy Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı Kadıköy İlçesi Park Ve Yeşil Alanlarında Elektrik, Tesisat, Peyzaj Yenileme Ve Onarımı
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/399528
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/399528
1-İdarenin
a) Adı : Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
b) Adresi : Hasanpasa Mahallesı Kurbagalı Dere Caddesı 2 34722 HasanpaşaKadıköy/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164146721
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2024 Yılı Kadıköy İlçesi Park ve Yeşil Alanlarında Elektrik,Tesisat, Peyzaj Yenileme ve Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 82 Kalem İnşaat, 31 Kalem Elektrik, 33 Kalem Tesisat İşiİmalatının YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kadıköy İlçesi Parkları ve Yeşil Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kadıköy Belediyesi İhale Komisyonu 4.Kat A Blok Hasanpaşa(e-tekliflerin açılacağı adres) Kadıköy/İstanbul
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşleri Benzer İş GruplarıTebliği" 'nineki "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi" 'nde "(A) Alt Yapı İşleri" başlığı altında yer alan XVIII.Grupİşler (Saha İşleri) Benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme, Teklif Fiyatı (50 puan) ileKalite ve Teknik Değer Nitelik (50 puan) olmak üzere iki kısımda ve toplam 100 puan üzerindenyapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) Teklif fiyatı puanlamasında sınır değerin üzerine kalan vegeçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatının sahibi istekli 50 puan alacak olup,geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.Bu formülde; TFP: İsteklinin teklif puanını, TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içindenistekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını, TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder. A.2. Kalite veTeknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP) Kalite ve Teknik Değer Nitelik puanlaması 50 puan üzerindenyapılacak olup, her bir iş kalemi bazında yapılacak değerlendirme sonucuna göre aşağıdaki puanlarverilebilecektir: KBİ.01 - 1 - Puan KBİ.02 - 1 - Puan KBİ.03 - 3 - Puan KBİ.04 - 3 - Puan KBİ.05 - 1 - PuanKBİ.06 - 1 - Puan KBİ.07 - 3 - Puan KBİ.08 - 1 - Puan KBİ.09 - 1 - Puan KBİ.10 - 1 - Puan KBİ.11 - 2 -Puan KBİ.12 - 2 - Puan KBİ.13 - 1- Puan KBİ.14 - 1 - Puan KBİ.15 - 2 - Puan KBİ.16 - 2 - Puan KBİ.17 - 2- Puan KBİ.18 - 2 - Puan KBİ.19 - 2 - Puan KBİ.20 - 2 - Puan KBİ.21 - 2 - Puan KBİ.22 - 2 - Puan KBİ.23 -3 - Puan KBİ.24 - 1 - Puan KBİ.25 - 2 - Puan KBİ.26 - 3 - Puan KBİ.27 - 1 - Puan KBİ.28 - 1 - Puan KBİ.29- 1 - Puan KBİ.30 - 1 - Puan KBİ.31 - 2 - Puan KBİ.32 - 1 - Puan KBİ.33 - 3 - Puan KBİ.34 - 2- PuanKBİ.35 - 2 - Puan KBİ.36 - 3 - Puan KBİ.37 - 3 - Puan KBİ.38 - 3 - Puan KBİ.39 - 3 - Puan KBİ.40 - 3 -Puan KBİ.41 - 3 - Puan KBİ.42 - 3 - Puan KBİ.43 - 3 - Puan KBİ.44 - 3 - Puan KBİ.45 - 2 - Puan KBİ.46 - 1- Puan KBİ.47 - 1 - Puan KBİ.48 - 1 - Puan KBİ.49 - 3 - Puan KBİ.50 - 3 - Puan KBİ.51 - 3 - Puan KBİ.52 -3 - Puan KBİ.53 - 3 - Puan KBİ.54 - 3 - Puan KBİ.55 - 3 - Puan KBİ.56 - 3 - Puan KBİ.57 - 2 - Puan KBİ.58- 2 - Puan KBİ.59 - 2 - Puan KBİ.60 - 2 - Puan KBİ.61 - 2 - Puan KBİ.62 - 2 - Puan KBİ.63 - 1 - PuanKBİ.64 - 1 - Puan KBİ.65 - 1 - Puan KBİ.66 - 2 - Puan KBİ.67 - 2 - Puan KBİ.68 - 1 - Puan KBİ.69 - 1 -Puan KBİ.70 - 1 - Puan KBİ.71 - 1 - Puan KBİ.72 - 1 - Puan KBİ.73 - 1 - Puan KBİ.74 - 1 - Puan KBİ.75 - 1- Puan KBİ.76 - 1 - Puan KBİ.77 - 1 - Puan KBİ.78 - 1 - Puan KBİ.79 - 1 - Puan KBİ.80 - 1 - Puan KBİ.81 -1 - Puan KBİ.82 - 3 - Puan KE.01 - 3 - Puan KE.02 - 2 - Puan KE.03 - 2 - Puan KE.04 - 1 - Puan KE.05 - 1 -Puan KE.06 - 1 - Puan KE.07 - 1 - Puan KE.08 - 2 - Puan KE.09 - 2 - Puan KE.10 - 2 - Puan KE.11 - 2 -Puan KE.12 - 1 - Puan KE.13 - 1 - Puan KE.14 - 1 - Puan KE.15 - 1 - Puan KE.16 - 1 - Puan KE.17 - 1 -Puan KE.18 - 1 - Puan KE.19 - 1 - Puan KE.20 - 1 - Puan KE.21 - 1 - Puan KE.22 - 2 - Puan KE.23 - 1 -Puan KE.24 - 1 - Puan KE.25 - 1 - Puan KE.26 - 3 - Puan KE.27 - 3 - Puan KE.28 - 3 - Puan KE.29 - 3 -Puan KE.30 - 3 - Puan KE.31 - 2 - Puan T.01 - 1 - Puan T.02 - 1 - Puan T.03 - 3 - Puan T.04 - 3 - Puan T.05- 3 - Puan T.06 - 3 - Puan T.07 - 3 - Puan T.08 - 2 - Puan T.09 - 2 - Puan T.10 - 1 - Puan T.11 - 1 - PuanT.12 - 1 - Puan T.13 - 3 - Puan T.14 - 1 - Puan T.15 - 1 - Puan T.16 - 3 - Puan T.17 - 3 - Puan T.18 - 1 -Puan T.19 - 3 - Puan T.20 - 3 - Puan T.21 - 1 - Puan T.22 - 3 - Puan T.23 - 3 - Puan T.24 - 3 - Puan T.25 - 3- Puan T.26 - 1 - Puan T.27 - 1 - Puan T.28 - 1 - Puan T.29 - 1 - Puan T.30 - 1 - Puan T.31 - 3 - Puan T.32 -3 - Puan T.33 - 1 - Puan verilebilecektir. Değerlendirmede istekli tarafından teklif edilen birim fiyat ilemiktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarı bölünen, isteklinin toplam teklif bedeli de bölen alınarakisteklinin her bir iş kalemi için İstekli Pursantaj Oranı bulunur. Yaklaşık maliyetteki birim fiyat ile miktarınçarpımından elde edilen iş kalemi tutarı da, toplam yaklaşık maliyete bölünerek yaklaşık maliyetin her bir işkalemi için İdare Pursantaj Oranı bulunur. O iş kaleminde İstekli Pursantaj Oranı'nın, İdare PursantajOranı'nın %80'i ile %110'u arasında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdabelirtilen puan verilecek, pursantaj oranının %80 - %110 aralığı dışında kalması halinde o iş kalemi için sıfır(0) puan verilecektir. Bu hesaplar sonucunda, her bir iş kalemi için verilen puanlar toplanarak isteklinintoplam kalite puanı (KTP) elde edilir. B. Açıklamalar ve Matematiksel Düzenlemeler Puan ve matematikselhesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra altı basamakolacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. Parasal değerler ileparasal değerlerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgülden sonra iki basamak olacak şekildeyuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. C. Ekonomik açıdan en avantajlıteklif Toplam puan (TP), teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır: TP = TFP +KTP Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF); FDTF = (ETF x 100) / TPformülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TP: İsteklinin toplampuanını ifade eder. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmişteklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. FDTF değeri en düşük olan isteklilerinbirden fazla olması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı en düşük olan istekliye aittekliftir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş