İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, Bağyaka Orman İşletme Şefliği 041 Ve Bencik Orman İşletme Şefliği 410 Yollarında Yeni Yol Yapım İşi
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/427800
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 5.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/427800
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Yatağan Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Konak Mahallesı Atatürk Caddesı 4 48500 Yatağan/Muğla
c) Telefon ve faks numarası : 2525725008 - 2525723485
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, Bağyaka Orman İşletmeŞefliği 041 ve Bencik Orman İşletme Şefliği 410 Yollarında YeniYol yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, Bağyaka Orman İşletmeŞefliği 041 Kod No.lu Yolunda 1+991 km ve Bencik Ormanİşletme Şefliği 410 Kod No.lu Yolunda 2+757 km Olmak ÜzereToplam 4+748 km Yeni Yol yapım işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, Bağyaka Orman İşletmeŞefliği 041 ve Bencik Orman İşletme Şefliği 410 Kod No.luYollarında
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Konak Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) Atatürk Cad. No:4/A Kat:1 Oda No:A103 Yatağan Muğla
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V. grubu işler benzerişler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Odaya Kayıtlı Ruhsatlı Orman Mühendisleridir. Orman Mühendisleri İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyetbelgelerini sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş