İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 5’İnci Ana Bkm.Fb.Md.Lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 5’İnci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 1,3 Ve 4 Nolu Isı Merkezlerine Gaz Hattı Çekilmesi, Kara Havacılık Komutanlığı İçin Uç Bırakılması Ve Aviyonik Binası Tabldot Kısmı Mutfak Biriminin Doğalgaz Bağlantı Altyapısının (Aykome Bedeli Dahil) Yapılması İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No 2024/345246
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/345246
1-İdarenin
a) Adı : 5'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Milli Savunma Bakanlığı MSBBağlıları
b) Adresi : 5' ıncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 06377 GüvercinlikEtimesgut/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122526200 - 3122526181
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 1,3 ve 4 Nolu IsıMerkezlerine Gaz Hattı Çekilmesi, Kara Havacılık Komutanlığıİçin Uç Bırakılması ve Aviyonik Binası Tabldot Kısmı MutfakBiriminin Doğalgaz Bağlantı Altyapısının (AYKOME BedeliDahil) Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Yapım İşi (Alt Yapı)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Albay Ahmet Sağ Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu(e-tekliflerin açılacağı adres) Güvercinlik-Etimesgut/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;İstekliler teklif ekinde Kalite Yönetim Belgesi olarak ilk ilan tarihi itibariyle geçerli olan Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış "Yapım ve Hizmet Sertifikası" ile Başkent Doğalgaz G.Y.O A.Ş."İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" sunacaktır.Yüklenici işe başlamadan önce Başkent Doğalgaz A.Ş., Belediye vb. makamlardan alacağı gerekli izin veruhsatları Kontrol Teşkilatına teslim edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş GruplanTebliği" nde yer alan ve Tebliğ ekinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Yapım İşlerinde Benzer İşGruplan Listesinde bulunan; “(A) Alt Yapı İşleri” ana başlığı altındaki;"III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri" grubuna ait İş deneyim belgeleri benzer iş olarak belirlenmiştir.İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleride sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş tutarı, iş deneyim belgesi üzerinden tespitedilebilmelidir. İş deneyim belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceğibilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş