İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlügü
İşin Adı Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisi Yapımı
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No 2024/404595
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler İhale ilanının 2.b maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2 –İhale konusu yapım işinin b) Niteliği, türü ve miktarı: Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisi Yapımı (2 kalem 408,75 kilowatt) / Yapım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Detay
İKN : 2024/404595
1-İdarenin
a) Adı : İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlügü
b) Adresi : Şahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No:2 34420 TünelBeyoğlu/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : 212 372 34 35 - 212 252 10 17
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisi Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisi Yapımı (2 Kalem 408,75Kilowatt-Saat) / Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultangazi (Cebeci) Garajı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) İhale İşleri Müdürlüğü- 4. kat İhale Komisyon Salonu Arap CamiiMah. Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No:8 Karaköy GarBinası 34421 Tünel - Beyoğlu/İstanbul
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin2.7. maddesinde; "2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya daedilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri UygulamaYönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecekşekilde yapılacaktır." düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu iş, Tebliğ ekindeki Ek-1 Yapım İşlerindeBenzer İş Grupları Listesi`ndeki hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da dahil edilemediği için bu ihalede benzer işolarak;İhale Konusu İş; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş GruplarıTebliğinde bulunan her hangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım İşleriUygulama Yönetmeliğinin 3'ncü maddesine istinaden;Fotovoltaik Güneş Paneli veya İnverterden oluşan Elektrik Üretim Tesisleri veya Enerji tesisleri bakımve onarımına ait iş bitirmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için,Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya MekatronikMühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş