İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Ayancık (Sinop) Karakestane İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No 2024/336962
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/336962
1-İdarenin
a) Adı : İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon DairesiBaşkanlığı
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 06560 -Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ayancık (Sinop) Karakestane İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ø400 mm (e=4,5 ve e=5.6) St44 Çelik Boru ile İsale veØ90-Ø400 mm Çap Aralığında PE-100 PN 10-Borular ile Tahliye,Terfi, Bağlantı, Şebeke ve Ø200-Ø600 mm Çap Aralığında BetonBorular ile Yağmursuyu Olmak Üzere Toplam ?L=24.967m HattınDöşenmesi, 1 Ad. V=200 m³ Toplama, 1 Ad. V=1500 m³ B.A.G ve1 Adet V=250 m³ Geçici Prefabrik Depolarının Yapımı,1 AdetV=500 m³ Depo Yıkılması, Sanat Yapıları, Mekanik ve Elektrikİşlerinin Yapılması.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ayancık (Sinop)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Giriş Kat İhaleSalonu Yenimahalle / Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veyaA/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.A/III grubu işler:1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,2) Su isale hatları,A/IV grubu işler:1) Kanalizasyon şebekeleri,2) Yağmur suyu şebekeleri,3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,4) Mikrotünel işleri,b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren işdeneyim belgeleri de sunulabilecektir.c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerdeğerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği"dir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıAyancık (Sinop) Karakestane İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Gerekçeli AçıklamaBelgesi A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımdayapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:60 Puan) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerindenyapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahiledilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerinüstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilereait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibiistekli, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 Puan)Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilereait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilenteklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık”taki alt ve üst limitlere eşit veya alt veüst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.Sıra No İş Kalemi / İş Grubu No Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan1 Karakestane-İnş-1 0,002408 0,004128 0,902 Karakestane-İnş-2 0,000129 0,000221 0,903 Karakestane-İnş-3 0,000107 0,000183 0,304 Karakestane-İnş-4 0,041222 0,070667 0,905 Karakestane-İnş-5 0,035269 0,060461 0,906 Karakestane-İnş-6 0,012981 0,022254 0,907 Karakestane-İnş-7 0,184411 0,316133 1,608 Karakestane-İnş-8 0,026797 0,045937 0,909 Karakestane-İnş-9 0,084762 0,145307 1,1010 Karakestane-İnş-10 0,020315 0,034825 0,9011 Karakestane-İnş-11 0,002906 0,004982 0,9012 Karakestane-İnş-12 0,000079 0,000109 0,3013 Karakestane-İnş-13 0,000795 0,001363 0,3014 Karakestane-İnş-14 0,058894 0,080979 1,6015 Karakestane-İnş-15 0,011977 0,016468 1,3016 Karakestane-İnş-16 0,020196 0,034622 1,3017 Karakestane-İnş-17 0,002291 0,003150 0,3018 Karakestane-İnş-18 0,003117 0,004286 0,3019 Karakestane-İnş-19 0,001054 0,001807 0,3020 Karakestane-İnş-20 0,000382 0,000654 0,3021 Karakestane-İnş-21 0,001908 0,003271 0,3022 Karakestane-İnş-22 0,000485 0,000831 0,3023 Karakestane-İnş-23 0,002073 0,003553 0,3024 Karakestane-İnş-24 0,000382 0,000654 0,3025 Karakestane-İnş-25 0,005559 0,007644 0,3026 Karakestane-İnş-26 0,007307 0,010047 0,3027 Karakestane-İnş-27 0,003150 0,005400 0,3028 Karakestane-İnş-28 0,000412 0,000707 0,3029 Karakestane-İnş-29 0,001750 0,002406 0,3030 Karakestane-İnş-30 0,000594 0,000816 0,3031 Karakestane-İnş-31 0,000726 0,001245 0,3032 Karakestane-İnş-32 0,000256 0,000439 0,3033 Karakestane-İnş-33 0,001719 0,002947 0,3034 Karakestane-İnş-34 0,000542 0,000928 0,3035 Karakestane-İnş-35 0,000543 0,000931 0,3036 Karakestane-İnş-36 0,001161 0,001990 0,3037 Karakestane-İnş-37 0,000806 0,001382 0,3038 Karakestane-İnş-38 0,001008 0,001728 0,3039 Karakestane-İnş-39 0,002501 0,004287 0,3040 Karakestane-İnş-40 0,011954 0,020493 1,0041 Karakestane-İnş-41 0,025291 0,043355 1,0042 Karakestane-İnş-42 0,006592 0,011301 1,0043 Karakestane-İnş-43 0,000087 0,000149 0,3044 Karakestane-İnş-44 0,004595 0,006318 0,5045 Karakestane-İnş-45 0,018020 0,024777 0,5046 Karakestane-İnş-46 0,004882 0,006713 0,3047 Karakestane-İnş-47 0,003811 0,005240 0,3048 Karakestane.Mek.01 0,008945 0,013716 0,4049 Karakestane.Mek.02 0,000211 0,000323 0,4050 Karakestane.Mek.03 0,002094 0,003211 0,4051 Karakestane.Mek.04 0,000843 0,001293 0,4052 Karakestane.Mek.05 0,000547 0,000839 0,4053 Karakestane.Mek.06 0,000974 0,001494 0,4054 Karakestane.Mek.07 0,000669 0,001025 0,4055 Karakestane.Mek.08 0,000516 0,000792 0,4056 Karakestane.Mek.09 0,001184 0,001815 0,4057 Karakestane.Mek.10 0,004768 0,007311 0,4058 Karakestane.Mek.11 0,000981 0,001504 0,4059 Karakestane.Mek.12 0,000818 0,001254 0,4060 Karakestane.Mek.13 0,002772 0,004250 0,4061 Karakestane.Mek.14 0,003912 0,005998 0,4062 Karakestane.Mek.15 0,000796 0,001220 0,4063 Karakestane.Mek.16 0,001135 0,001741 0,4064 Karakestane.Mek.17 0,009570 0,014674 0,4065 Karakestane.Elk.01 0,000711 0,001090 0,4066 Karakestane.Elk.02 0,009873 0,015138 0,4067 Karakestane.Elk.03 0,002606 0,003996 0,4068 Karakestane.Elk.04 0,002184 0,003348 0,4069 Karakestane.Elk.05 0,002197 0,003368 0,4070 Karakestane.Elk.06 0,001955 0,002997 0,4071 Karakestane.Elk.07 0,001903 0,002918 0,4072 Karakestane.Elk.08 0,001903 0,002918 0,4073 Karakestane.Elk.09 0,003823 0,005863 0,4074 Karakestane.Elk.10 0,017523 0,026868 0,4075 Karakestane.Elk.11 0,006493 0,009956 0,4076 Karakestane.Elk.12 0,002599 0,003985 0,4077 Karakestane.Elk.13 0,003965 0,006080 0,4078 Karakestane.Elk.14 0,005521 0,008465 0,4079 Karakestane.Elk.15 0,000065 0,000100 0,4080 Karakestane.Elk.16 0,000039 0,000060 0,40Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.A.3. Değerlendirme puanlaması (DP) Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değernitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksekolan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olanistekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. D. KP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgüldensonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlamayapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde; Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,0,1256999 sayısı 0,125699 olarak, 0,1256555 sayısı 0,125655 olarak, 0,0000005 sayısı 0,000000 olarakuygulama yapılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yeralmaktadır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. GenelMüdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, denizdeşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırıdüşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş