İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Kılınçoğlu Cami İle Kabasakal Paşa Cami Ve Kasteli’ Ne Yönelik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mekanik, Elektrik, Statik Zemin Ve Temel Etüt Raporları İle Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No 2024/352450
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/352450
İşin Adı : Kılınçoğlu Cami İle Kabasakal Paşa Cami Ve Kasteli’ Ne Yönelik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mekanik, Elektrik, Statik Zemin Ve Temel Etüt Raporları İle Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8
b) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik posta adresi : ihale@sahinbey.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.sahinbey.bel.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet İşi – 2 Adet Cami ve 1 Adet Kastel Restorasyon Proje Hizmeti
b) Yapılacağı Yer : Kılınçoğlu, Piroğlu Sok. No:7, 27300 -Kocaoğlan Mahallesi Kabasakal Paşa Camii sok. No:28 Şahinbey/Gaziantep
c) Süresi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Şahinbey İlçe Belediyesi-Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.04.2024 - 11:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebliğat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı  olduğuna dair belge
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. İdari şartnamenin 10"uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belge istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler
a) Anahtar teknik personel istenilmemektedir.
b) Aşağıda belirtilen teknik personellere ilişkin taahhütname verilmesi gerekmektedir.

-1 Adet Rest.Uzm.Yük Mimar  -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl /Minimum Tecrübe (Benzer Pozisyonda veya Benzer İşlerde Tecrübe Yılları)  3  Yıl

-1 Adet Mimar  (Restorasyon Deneyimli) -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl /Minimum Tecrübe (Benzer Pozisyonda veya Benzer İşlerde Tecrübe Yılları)  1  Yıl

-1 Adet İnşaat Yük. Mühendisi -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

-1 Adet Makine Mühendisi -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

-1 Adet Elektrik Mühendisi- Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

-1 Adet sanat Tarihçisi -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

-1 Adet Jeoloji Mühendisi -Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

-1 Adet Jeofizik Mühendisi- Mininimum Tecrübe(İşteki Yılları)5 Yıl 

İhale üzerinde kalan isteklinin , taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

4.4.  “Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde   I. ve II. Derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan eserlerin Kültür Varlıkları  Koruma Bölge Kurulunca onay verilmiş rölöve, restitüsyon, ve restorasyon proje hazırlanması işleri kabul edilecektir. .(Kamu kurumları tarafından çizdirilen projeler dışında kalan işlerde söz konusu proje ve projeye ilişkin kurul kararının ihale aşamasında ibrazı istenecektir. Kamu kurumları tarafından çizdirilen projelerde ise ilgili kurum tarafından verilen iş deneyim belgesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Onaylı belge ihale dokümanı içerisinde yer alacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.” ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi – Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Takip Bürosu( Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Caddesi No:8 Şahinbey / Gaziantep) adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180(Yüzseksen) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

 


Paylaş