İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 73 (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesislerinin Enh Hattı Ve Og Trafosunun Temini, Nakli Ve Hizmete Alınması Yapımı İşi
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No 2024/398846
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/398846
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-7.Bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarKarayolları Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200Atakum/Samsun
c) Telefon ve faks numarası : 3623118000 - 3623118012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 73 (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesislerinin ENH Hattıve OG Trafosunun Temini, Nakli ve Hizmete Alınması Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11.4/006 36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip Hava HattıMesnet İzolatörleri 12 Adet, 11.6/001 K1 Tipi Hava Hattı Zincirİzolatörü (Normal Tip) 12 Adet, ....... Ayrıntılı Bilgi İdariŞartnamenin Ekinde Yer Almaktadır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 73. (Çorum) Şube Şefliği Plent Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazetede 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayı İle Yayınlanan Yapım İşlerinde İş DeneyimindeDeğerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan "(D)/III Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri”Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur Puanı36 kV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip Hava Hattı Mesnet0,2054% 0,3082% 0,13İzolatörleriK1 Tipi Hava Hattı Zincir İzolatörü (Normal Tip) 0,0845% 0,1268% 0,05Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0 0,1502% 0,2253% 0,09Çift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0 0,3171% 0,4756% 0,236 kV İzole Eldiven 0,041% 0,0615% 0,0236 kV İzole Halı 0,0149% 0,0223% 0,0136 kV İzole Sehpa 0,0196% 0,0294% 0,0136 kV İzole Manevra Çubuğu 0,0183% 0,0275% 0,0136 kV İzole Pens 0,0137% 0,0206% 0,0136 kV 10 Ka Sic Parafudr 0,1293% 0,1939% 0,08Makine İle Her Derinlik ve Her Genişlikte Yumuşak ve Sert0,0918% 0,1377% 0,06Toprak Kazılması (Derin Kazı)Kum Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama ve0,0946% 0,1419% 0,06Sıkıştırma Yapılması36 kV, 630 A, 12.5 Ka Harici Tip Sigortalı Topraklamalı0,6677% 1,0015% 0,42Ayırıcılar36 kV, 2-20 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. Sigorta0,0334% 0,0501% 0,02Patronları36 kV., 630 A., 16 Ka Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücreleri 2,9681% 4,4522% 1,8536 kV, 200 A, 16 Ka Transformatör Koruma Hücreleri3,2584% 4,8876% 2,04(Sigortalı Yük Ayırıcılı)36 kV., 630 A., 16 Ka Akım ve Gerilim Ölçü Hücreleri 5,5686% 8,3529% 3,48PB-1 Prefabrik Beton Trafo Köşkleri 36 kV 9,0265% 13,5397% 5,6424 V 26 Ah Bakımsız Akü - Redresör Grubu 0,4537% 0,6805% 0,28Alüminyum Tehlike Levhası, Yeni Şartnameye Uygun 0,0054% 0,0081% 0,01Daire Kesitli İçi Dolu Bakır Bara, Ø 8 mm, 0.45 kg/m 0,1384% 0,2076% 0,092 mt., Galvanizli 65×65×7 lik Köşebent, 5 mt. Gal. Ör. Çelik0,043% 0,0646% 0,03Tel ve Bunların GömülmesiGalvanizli Örgülü Çelik Tel ve Gömülmesi 0,0491% 0,0737% 0,03630 kVA, 33/0.4-0.231 kV (28.5 -34.5) kV Bakır Sargılı12,9544% 19,4316% 8,1Hermetik Yağlı Tip Transformatörler1×70ş/16 mm², 20.3/35 kV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)Eppesce Yeraltısuyu Dol.Toprak Kanal İçin Kablo1,647% 2,4704% 1,03(Toprak Kanala Birden Fazla O.G. Kablosu Döşenmesi veyaA.G. Kablosu Yanına O.G. Kablosu Döşenmesi Durumunda)1×95ş/16 mm², 20.3/35 kV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)Eppesce Yeraltısuyu Dol.Toprak Kanal İçin Kablo1,9247% 2,887% 1,2(Toprak Kanala Birden Fazla O.G. Kablosu Döşenmesi veyaA.G. Kablosu Yanına O.G. Kablosu Döşenmesi Durumunda)1×70s/16 mm², 20.3/35 kV Dah.Tip Büzüşmeli0,1729% 0,2593% 0,11YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) Kablo Başlığı1×95s/16 mm², 20.3/35 kV Dah.Tip Büzüşmeli0,1772% 0,2659% 0,11YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) Kablo Başlığı1×70s/16 mm², 20.3/35 kV Har.Tip Büzüşmeli0,0964% 0,1446% 0,06YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) Kablo Başlığı1×95s/16 mm², 20.3/35 kV Har.Tip Büzüşmeli0,0992% 0,1488% 0,06YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) Kablo Başlığı1x70s/16 mm^2 20.3/35 kV Ayrılabilen, Ekranlanmış Tip0,3629% 0,5444% 0,23YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY)1x95s/16 mm^2 20.3/35 kV Ayrılabilen, Ekranlanmış Tip0,3633% 0,545% 0,23YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY)Harman Tuğlası (Yer Altına Döşenmesi) 0,4184% 0,6276% 0,26Sac Pano 900 mm. (TS EN 61439-1/2) 1,2499% 1,8748% 0,7816 a.'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 kA) 0,0168% 0,0251% 0,01Üç Fazlı Anahtarlı 16 a.'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta0,0644% 0,0965% 0,04(3 kA)Üç fazlı 25 A'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 kA) 0,0644% 0,0966% 0,04Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta0,0751% 0,1127% 0,05(3 kA)Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta0,0237% 0,0355% 0,01(3 kA)3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,1706% 0,2559% 0,113x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,073% 0,1095% 0,043x160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,0753% 0,1129% 0,053x200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,1853% 0,2779% 0,123x300 A.e kadar (Trifaze) Icu:35 kA, I1:(0,8-1)In 0,2953% 0,4429% 0,183x500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 0,3079% 0,4619% 0,193x630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 0,3588% 0,5382% 0,22B Sınıfı, 230V AC, 100 kA (I İmp; 10/350µs), Üç Faz,0,3087% 0,4631% 0,19Nötr-Toprak, İlave Kontak ÇıkışlıKuru Tip Koruyucusuz Kontaktör 3*16 a. 0,0553% 0,0829% 0,03Kuru Tip Koruyucusuz Kontaktör 3*25 a. 0,1051% 0,1576% 0,07Kuru Tip Koruyucusuz Kontaktör 3*40 a. 0,0761% 0,1141% 0,05Kuru Tip Koruyucusuz Kontaktör 3*63 a. 0,1199% 0,1799% 0,07Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon Bataryaları 3,0841% 4,6262% 1,93Reaktif Güç Kontrol Rölesi En Az 12 Kademeli 0,1305% 0,1957% 0,08Deşarj Ünitesi 0,2464% 0,3696% 0,15Akım Ölçü Trafosu 501 - 2000/5 a. 0,1125% 0,1688% 0,07Enerji Analizörü (TS IEC 61554'e Uygun) 0,1375% 0,2063% 0,091x185 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 kV Yeraltı Kabloları İle0,4945% 0,7417% 0,31Kolon ve Besleme Hattı Tesisi3x185 + 95 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 kV Yeraltı Kabloları İle23,657% 35,4856% 14,79Kolon ve Besleme Hattı TesisiHalogenfree Kablo İle Güvenlik Hattı Normal Sorti 0,0175% 0,0263% 0,01Halogenfree Kablo İle Güvenlik Hattı Priz Sortisi. 0,0103% 0,0155% 0,01Bina İhata İletkeni 50 mm2 Bakır Tel 0,1439% 0,2159% 0,09Toprak Elektrodu (Çubuk) Elektrolitik Bakır 0,1869% 0,2804% 0,12Termokaynak Eki 32 gr. Kaynak Tozuna Kadar 0,0756% 0,1134% 0,05Şehir İçi A.G. ve O.G. Müşterek Şebeke Direkleri4,8078% 7,2117% 3(Galv.Civatalı ve Galv.Demir Direk)Şehiriçi A.G. ve O.G. Müşterek Şeb.Direk.İçin Parçalı0,3796% 0,5694% 0,24Kaynak.Galvan.Demir Direk Travers ve Konsollar2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları 0,0612% 0,0917% 0,04Swallow AWG 3 (109.96 kg/km) Çelik Alüminyum İletkenler 0,6021% 0,9031% 0,38Elektrik Kablosu İkaz Şeridi 0,1196% 0,1794% 0,07O.G Enerji Beslemesi Projesi Hazırlanması 0,4983% 0,7475% 0,31
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.- 4 Aralık 2015 Tarih ve 29552 Sayılı Resmi Gazete'de Çeşitli İlanlar Bölümünde Yer Alan "Karayolları GenelMüdürlüğü Tarafından Yapılan Yapım İşleri İhalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00Olarak Belirlenmiştir. Bu İlan Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer." Hükmüne Göre Bu İhale İçin Sınır DeğerKatsayısı (N) = 1,00 Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş