İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski)
İşin Adı İnegöl Tuzla-Gülbahçe İsale Hattı Rehabilitasyonu Ve Sulama Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No 2024/378071
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/378071
1-İdarenin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresiGenel Müdürlüğü (BUSKİ)
b) Adresi : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190Acemler- Osmangazi/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 2242702400 - 2242339586
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İnegöl Tuzla-Gülbahçe İsale Hattı Rehabilitasyonu ve SulamaTesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2630 m Derivasyon Hattı ve 882 m Kapalı Sistem Sulama TesisiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Tuzla İle Gülbahçe Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 460 (DörtYüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 5. Kat(e-tekliflerin açılacağı adres) 16190 Acemler-Osmangazi / Bursa Adresindeki BUSKİ GenelMüdürlüğü İhale Toplantı Salonunda Toplanacaktır.
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliğinde Yer Alan A/IV veya A/IX Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Ziraat Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin Diplomaları Benzer İşlere Denk Sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) +Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı: 70Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgarioran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerindegruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarlarıntoplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucubulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenenfiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemiyapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esasalınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMakine İle Her Derinlik Her Genişlik ve Her Cins Zeminde Sınai,4,49% 8,34% 3Hendek veya Temel Kazısı YapılmasıKazıdan Çıkan Malzemenin Makine İle Geri Dolgusunun Yapılması 5,19% 9,64% 3C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli4,2% 7,79% 2Dahil)Ø 8- Ø 12 mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi,2,58% 4,78% 1Bükülmesi ve Yerine KonulmasıØ 14 - Ø 28 mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların2,06% 3,82% 1Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine KonulmasıHer Türlü Beton ve/veya Betonarme Kalıbı Yapılması 3,03% 5,63% 2Çeşitli Profil Demiri ve Sac Levhalardan Münferit İmalat Yapılması,2,38% 4,42% 1Yerine KonulmasıØ 110 mm PE 100 Boru 16 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil) 2,88% 5,35% 2Ø 160 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil) 1,48% 2,75% 1Ø 225 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil) 14,32% 26,6% 8Ø 315 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil) 1,63% 3,02% 1Ø 500 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil) 2,41% 4,48% 1Dış Çapı 225 mm, PE 100 Boru ve Özel Parça Başlarının Alın2,1% 3,89% 1Kaynağı İle Eklenmesi (PN 10)Çapı 450 mm, Volanlı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi1,63% 3,03% 1(TSE 457 Föy/1, DIN3216),(PN 16),(Sfero Döküm)Çapı 500 mm, Volanlı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi2,72% 5,05% 2(TSE 457 Föy/1, DIN3216),(PN 16),(Sfero Döküm)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.12 Haziran 2019 Tarih ve 30799 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü'nce İhale Edilecek Olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine Göre (A) Alt Yapı İşleriGrubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi Gereğince, Aşırı Düşük SınırDeğer Hesabında Kullanılan 'N' Katsayısı '1,00' Olarak Belirlenmiştir.
Paylaş