İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bilecik Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşin Adı İçme Ve Kullanma Derin Su Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No 2024/435620
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/435620
1-İdarenin
a) Adı : Bilecik Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
b) Adresi : İstiklal Ertuğrulgazi 7 Bilecik Merkez/Bilecik
c) Telefon ve faks numarası : 2282149000 - 2282121802
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İçme ve Kullanma Derin Su Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem Yapılacak İş 1000 Metre İçme ve Kullanma Derin SuSondaj Kuyusu Açılması Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bilecik Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İdarenin GöstereceğiYerler.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal(e-tekliflerin açılacağı adres) Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/Bilecik
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Yapım İşlerinde Benzer İşGrupları Tebliği’nin Madde: 2.7-“ İhale Konusu İşin (Ek-1) de Yer Alan Listede Bulunan Hiçbir Gruba DahilOlmadığı ya da Edilemediğinin Tespiti Halinde İse, Benzer İş Belirlenmesi Niteliğine Göre, Yapım İşleriİhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü Maddesinde Yapılan Benzer İş Tanımına Uygun Olarak veRekabeti Engellemeyecek Şekilde Yapılacaktır.” Hükmü Gereğince:Kamuya veya Özel Sektöre Gerçekleştirilen Her Türlü Sondaj Açım İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Jeoloji Mühendisliği veya Jeofizik Mühendisliği Diplomaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş