İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Orman İşletme Şefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda 5+000 Km Sanat Yapısı Yapılması İşi
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No 2024/442397
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/442397
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Bilecik Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Ertugrulgazı Mahallesı Ertugrulgazı Caddesı No:4 11100 BilecikMerkez/Bilecik
c) Telefon ve faks numarası : 2282121137 - 2282121291
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Orman İşletmeŞefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda 5+000 km Sanat YapısıYapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 44 Metre Ø 800 mm Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru veDöşenmesi Sanat Yapısı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Orman İşletmeŞefliğinde 317 Kod Nolu Orman Yolunda
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde Yer Alan A/V veya A/IV Grubuİşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 0,9Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.1-4734 sayılın Kamu İhale Kanunu' nun 11 inci maddesinin (g) bendinde belirtilen terör örgütlerine iltisakıyahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi orman idaresi tarafından tek taraflı olarakfeshedilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilecek ve yüklenici hakkında ilgili mevzuat gereğiişlem yapılacaktır. 2-İşin yerine getirilmesinden doğan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergimevzuatından doğacak yükümlülüklerden yüklenicilerin kendileri sorumludurlar. Yüklenici yürürlükte bulunanilgili Kanunlar uyarınca, iş yerinde çalıştırdığı işçilere ait her türlü sağlık ve güvenlik tedbirini almakzorundadır. 3-Alt yüklenici çalıştırılması talepleri değerlendirmeye alınmayacak olup idaremizce alt yükleniciçalıştırılmayacaktır. 4-İdarenin isteği doğrultusunda büzlerin konulacağı yerlere göre dere, heyelanlı saha,arazi zemin klasının durumuna ve hendek genişiliğine göre büz giriş (menba) türleri (K-2 veya K-3) olarakdeğiştirilebilir
Paylaş