İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı
İşin Adı Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi I-ıı Projesi Hizmet Alımı
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No 2024/381761
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/381761

1-İdarenin
a) Adı : SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi : İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kavaklıdere Mah.Akay Cad.No:1 06680 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124224882 - 3124174513
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi I-II Projesi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi I-II Projesi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türkiye sınırları içerisinde idarece belirlenecek iller
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Uluslararası kuruluşların sağladığı hibe/fonlar kapsamında en az 2 proje/faaliyetin Türkiye’de doğrudan veya dolaylı olarak yürütüldüğüne dair belge Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşların sağladığı hibe/fonlar kapsamında en az 2 proje/faaliyetin Türkiye’de doğrudan veya dolaylı olarak yürütülmüş olması.
Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarına yönelik en az 2 proje/faaliyetin (ulusal veya uluslararası) doğrudan veya dolaylı olarak yürütülmüş olduğuna dair belge Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijitalleşme, ağ ve network oluşturma, kapasite güçlendirme veya kapasite analizi gibi konularda en az 2 proje/faaliyetin (ulusal veya uluslararası) doğrudan veya dolaylı olarak yürütülmüş olması,
Kamu kurumları ile iş birliği içerisinde en az 2 proje/faaliyetin doğrudan veya dolaylı olarak yürütülmüş olmasına dair belge Kamu kurumları ile işbirliği içerisinde en az 2 proje/faaliyetin doğrudan veya dolaylı olarak yürütülmüş olması4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşların doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı fonlar kapsamında Türkiye’de yapılan işler, 
Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijitalleşme, ağ ve network oluşturma, kapasite güçlendirme veya kapasite analizi gibi konularda yapılan işler,
Kamu kurumları ile iş birliği halinde yapılan işler,5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş