İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İşin Adı Mahalle (Köy) Yolları Düşey Trafik İşaretlemelerinin Montaj, Bakım, Onarımlarının Yapılması İşi
İlan Tarihi 01.04.2024
İhale K.No 2024/432345
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 15:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/432345
1-İdarenin
a) Adı : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
b) Adresi : Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar Şehitkamil/Gaziantep
c) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Mahalle (Köy) Yolları Düşey Trafik İşaretlemelerinin Montaj,Bakım, Onarımlarının Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalemde Mahalle (Köy) Yolları Düşey Trafik İşaretlemelerininMontaj, Bakım, OnarımlarıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep İli ve İlçe Sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 190 (YüzDoksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale Konusu İş; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş GruplarıTebliğinde bulunan her hangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım İşleriUygulama Yönetmeliğinin 3'ncü maddesine istinaden;a) Yol çizgi işaretlemelerinin yapım, bakım ve onarım işleri,b) Yol butonu yerine montajı ve bakım onarım işleri,c) Oto korkuluk yerine montaj ve bakım onarım işleri,ç) Trafik işaret levhalarının montaj ve bakım onarım işleri,d) Trafik işaret ve levhaları ile bu işaretlerde kullanılmakta olan direk, aparat, kelepçe ve satınalma işleri,Yukarıdaki belirtilen a),b),c),ç),d), bentlerini birlikte veya ayrı ayrı yapmış olmak benzer iş olarak kabuledilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:70Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıStandart Trafik İşaret Levhası ve Direğinin Bakımının Yapılması 1,55% 2,15% 0,62,5 Metrelik Omega Levha Direğinin Temini, Nakli ve Montajı ile14,65% 20,15% 5,5Barkodlanarak Sisteme Aktarılması3 Metrelik Omega Levha Direğinin Temini, Nakli ve Montajı ile9,95% 13,65% 3,75Barkodlanması Sisteme Aktarılması3,5 Metrelik Omega Levha Direğinin Temini, Nakli ve Montajı ile11,35% 15,65% 4,25Barkodlanması Sisteme AktarılmasıStandart Kare Trafik İşaret Levhalarını Temini, Nakli ve Montajı ile16,5% 22,7% 6,2Barkodlanması Sisteme Aktarılması (Tip-IV-60x60cm)Standart Üçgen Trafik İşaret Levhalarını Temini, Nakli ve Montajı5,75% 7,9% 2,15ile Barkodlanması Sisteme Aktarılması (Tip-IV-75x75x75cm)Standart Dairesel Trafik İşaret Levhalarını Temini, Nakli ve Montajı2,8% 3,85% 1,05ile Barkodlanması Sisteme Aktarılması (Tip-IV-Ø60)Standart Sekizgen Trafik İşaret Levhalarını Temini, Nakli ve Montajı4,15% 5,7% 1,55ile Barkodlanması Sisteme Aktarılması (TT-2) (Tip-IV-75'lik)Tehlikeli Viraj Yön Levhası T-33c Levhasının Temini, Nakli ve6,85% 9,4% 2,55Montajı ile Barkodlanması Sisteme Aktarılması (Tip-IV-50x150cm)Dikdörtgen (25x100cm) Levhanın Temini, Nakli ve Montajı ile2,4% 3,3% 0,9Barkodlanması Sisteme AktarılmasıCTP Yol Kenar Dikmesinin Temini, Nakli ve Montajı ile3,9% 5,4% 1,5Barkodlanması
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş