İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski)
İşin Adı 2. Kısım İnegöl Bahçekaya-Mesruriye-Hacıkara-Yukarıballık Sulama Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi 01.04.2024
İhale K.No 2024/438763
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/438763
1-İdarenin
a) Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresiGenel Müdürlüğü (BUSKİ)
b) Adresi : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190Acemler- Osmangazi/Bursa
c) Telefon ve faks numarası : 2242702400 / 2702830 / 2702897 - 2242339586
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2. Kısım İnegöl Bahçekaya-Mesruriye-Hacıkara-YukarıballıkSulama Tesisi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 82 Kalem 6202 Metre Kapalı Sistem Sulama TesisiYapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Bahçekaya, Mesruriye, Hacıkara veYukarıballık Mahalleleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 470 (DörtYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 B Blok 5. Kat(e-tekliflerin açılacağı adres) 16190 Acemler-Osmangazi / Bursa' da ki BUSKİ Genel Müdürlüğüİhale Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeyer alan A/IV veya A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Ziraat Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:70Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMakine ile her derinlik her genişlik ve her cins zeminde sınaî,5,05% 9,38% 3hendek veya temel kazısı yapılmasıKazıdan çıkan malzemenin makine ile geri dolgusunun yapılması 4,55% 8,45% 3Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 1,77% 3,29% 1beton dökülmesi (beton nakli dahil)Her türlü beton ve/veya betonarme kalıbı yapılması 2,33% 4,33% 1Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,3,09% 5,74% 2bükülmesi ve yerine konulmasıÇeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması,3,84% 7,14% 2yerine konulması (su depoları ve benzeri)Ø 110 mm Pe 100 boru 10 Atü (boru bedeli ve döşenmesi dahil) 6,78% 12,6% 4Ø 250 mm Pe 100 boru 10 Atü (boru bedeli ve döşenmesi dahil) 12,51% 23,23% 6Ø 355 mm Pe 100 boru 10 Atü (boru bedeli ve döşenmesi dahil) 3,1% 5,75% 2Çapı 300 mm, volanlı sürgülü vanaların yerleştirilmesi1,74% 3,23% 1(TSE 457 föy/1, dın3216),(pn 16),(sfero döküm)Ø 250 mm flatörlü seviye kontrol vanası 16 Atü yerleştirilmesi3,11% 5,78% 2(sfero döküm, vana bedeli dahil)Ø 300 mm flatörlü seviye kontrol vanası 16 Atü yerleştirilmesi2,14% 3,98% 1(sfero döküm, vana bedeli dahil)Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm. (2 ") lik temel1,65% 3,06% 1malzemesi temini (Malzeme bedeli dahil, nakliye hariç)Kum, Çakıl, Nakli 1,79% 3,32% 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleriGrubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınırdeğer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.
Paylaş