İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 6. Bölge Müdürlüğü (Adana)
İşin Adı Ereğli-Ulukışla-Yenice Arasında Bulunan Köprü, Menfez Ve Dere Yataklarının Düzenlenmesi
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No 2024/463127
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 7.6 Kabul edilecek benzer işlere ilişkin düzenleme (A) VI.GRUP : DEMİRYOLU İŞLERİ ALTYAPI Kabul edilecek benzer işlere ilişkin düzenleme (A) VI.GRUP : DEMİRYOLU İŞLERİ (Alyapı + Üstyapı) (Sadece Altyapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) 35 Fiyat Dışı Unsur Tanımı: (A)VI. DEMİRYOLU İŞLERİ ALTYAPI %100 işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile (A) VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ ALTYAPI %100 işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. Belge sunulmaması halinde bu maddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı (A) VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ ALTYAPI %100 işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.) Fiyat Dışı Unsur Tanımı: (A)VI. DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) (Sadece Altyapı kısmına puan verilecektir) işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile (A)VI. DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) (Sadece Altyapı kısmına puan verilecektir) işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. Belge sunulmaması halinde bu maddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı (A) VI. GRUP: (A)VI. DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) (Sadece Altyapı kısmına puan verilecektir) iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.)
Detay
İKN : 2024/463127
1-İdarenin
a) Adı : T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)6. Bölge Müdürlüğü (Adana)
b) Adresi : Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan Seyhan/Adana
c) Telefon ve faks numarası : 3224536914 - 3224575807
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ereğli-Ulukışla-Yenice Arasında Bulunan Köprü, Menfez ve DereYataklarının Düzenlenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000,00 m3 Debuşe ve Mecra TemizliğiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ereğli-Ulukışla-Yenice
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan /Adana(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) VI.Grup: Demiryolu İşleri Altyapı
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 48 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıMakine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında66,5% 100% 45dere yataklarının düzenlenmesi (Nakliye Dahil)El ile kuruda veya suda 3 m² 'den daha büyük kesitteki kutu vekemer menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak,1,4% 2,6% 1balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi (NakliyeDahil)El ile kuruda veya suda 1 m² - 3 m² arası kesitteki (1 m² hariç, 3 m²Dâhil) kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra1,4% 2,6% 1kanallarıın içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikintimalzemesinin temizlenmesi (Nakliye Dahil)El ile kuruda veya suda 1 m² ve daha küçük kesitteki kutu veyakemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak,0,7% 1,3% 1balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi (NakliyeDahil)Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: (A)VI. Demiryolu İşleri işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir.Belge tutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile (A) VI. Grup: Demiryolu İşleri işlerini yapmış olmakoşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. Belge sunulmaması halinde bumaddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi birbelge tutarlı (A) VI. Grup: Demiryolu İşleri işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesi sunulmasıdurumunda 2 puan alınır.)Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat DışıFiyat Dışı Unsur TanımıUnsur Puanı(A)VI. Demiryolu İşleri işi yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belgetutarı, teklif bedelinin %100 ünü sağlamasa bile (A) VI. Grup: Demiryolu İşleri işleriniyapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir.Belge sunulmaması halinde bu maddeden puan alınmaz: (İş deneyim tutarının İnşaat 2Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı (A) VI. Grup:Demiryolu İşleri işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda2 puan alınır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Sınır değer katsayısı, 03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede; "TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğütarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı altyapı işlerinde 1,00 olarakbelirlenmiştir." hükmüne istinaden belirlenmiştir.
Paylaş