İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Egm Destek Hizmetleri Daire Başkanlığ İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Tümleşik Kabin Bakım Onarım Hizmeti Alımı
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No 2024/394510
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/394510
İşin Adı : Tümleşik Kabin Bakım Onarım Hizmeti Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06540 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124623957 - 3124288117
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleridb@egm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem (104 Adet) Tümleşik Kabin Bakım Onarım Hizmeti Alımı
b) Yapılacağı Yer : Teknik şartname ve eklerinde belirtilen yerlerde yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 25/04/2024, işin bitiş tarihi 31/12/2024
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. Kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.04.2024 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 13/02/2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13’üncü maddesinin (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları,  istenilen belgeler ve yeterlilik Kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İstekliler, ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını Teknik Şartnamenin 8.19. maddesi hükümleri çerçevesinde teklif ekinde sunacaklardır.

4.1.5. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4.1.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TRY karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9.1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
15.Diğer hususlar:

İhale açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Paylaş