İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tpıc- Turkısh Petroleum Internatıonal Anonim Şirketi
İşin Adı Tpıc’e Ait Batman Bölge Gümüşsu-1 Yol Ve Lokasyon Yapımı
İlan Tarihi 22.04.2024
İhale K.No 2024/504676
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2024 11:30:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/504676 İşin Adı : TPIC'e Ait Batman Bölge Gümüşsu-1 Yol ve Lokasyon Yapımıİhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Duru Coşkun Cad. No:2 06830
b) Telefon ve faks numarası : 3122854455 - 3122853809
c) Elektronik posta adresi : tpicsatinalma@tpic.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.tpic.com.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TPIC'e Ait Batman Bölge Gümüşsu-1 Yol ve Lokasyon Yapımı
b) Yapılacağı Yer : Gümüşsu-1 Lokasyonu Siirt İli Kurtalan İlçesinde Yer Almaktadır.Ancak Belirtilen Lokasyonların Tamamlanması ve SözleşmeBedelinin Dolmaması Durumunda veya Termin ProgramındaYapılacak Değişiklik Sonucunda TPIC Yüklenici Firmaya TPICGenel Müdürlüğü’nün Termin Programı’ na Göre; TPAO BatmanBölge Müdürlüğü Sondaj Termin Programında Bulunan Yeni veyaBaşka Lokasyonların İmalatını İsteyebilecektir. İstekliler Buİhaleye Teklif Vermekle, Yüklenici Bu Sözleşmeyi İmzalamaklaDeğişiklik Yapılarak Yerine Yapılması İstenilen Lokasyona TeknikDokümanlar İle Desteklenecek Haklı Sebeplerle 3 Gün İçerisindeİtiraz Edebilecektir. Aksi Takdirde Kabul ve Taahhüt Etmiş Olur.İstekli Bu İşe Teklif Verirken Lokasyon Yeri Görüldü BelgesiVerecek Olup Sözleşme Sonrasında Lokasyon Değişikliği veyaTermin Programından Çıkarılması Durumu Olması Halinde 3 Günİçerisinde Yeni Lokasyona Ait Lokasyon Yeri Görüldü Belgesiİmzalayacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihinden en geç 30 gün içerisinde
ç) İşin süresi : 60
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TPIC Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Mah. 279.Sk. No:2 (06830)Gölbaşı/Ankara
b) Tarihi ve saati : 25.04.2024 - 11:30
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarıdışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.c) Bu şartnamenin 6.3.’üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri UygulamaYönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylıvekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesie) İsteklinin orak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,f) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetvelig) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veyamühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeı) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.i) Lokasyon Yer Görüldü Belgesi
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından işbuşartnamenin 6.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığınıntüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelininen az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen,ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'iningerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlereilişkin deneyimini gösterenbelgeleri sunması zorunludur.
4.3.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlereait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.3.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların herbirinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan işortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan işortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğerortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.3. Bu teklifte benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.3.1. 27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan (Yapım İşlerinde İş DeneyimDeğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dairtebliğde belirtilen (A) Alt Yapı işleri ile yapım işleri ihaleleri kapsamında ihalesi yapılan (Yol ve lokasyonhafriyatı dahil yapılan Lokasyon yapım işleri)
4.3.3.2. İhalede iş deneyim belgesi yerine diplomasını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisive Mimar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 maddesi uyarınca diploma ihale konusu işveya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarakbelirlenecektir.
6. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve EKAP'ta görülebilir.
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12.İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
13.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPIC Genel Müdürlüğü Muhaberat Birimi, Bahçelievler Mah. DuruCoşkun Cad. No: 2 Gölbaşı-Ankara adresine posta, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir.İhale/son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
14. Covid-19 (Koronavirüs) salgını için alınan tedbirler nedeniyle ihale salonuna istekliler katılamayacaktır.15.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,24-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarıdışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.c) Bu şartnamenin 6.3.’üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri UygulamaYönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylıvekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesie) İsteklinin orak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,f) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetvelig) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisizolarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veyamühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeı) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.i) Lokasyon Yer Görüldü Belgesi
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından işbuşartnamenin 6.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığınıntüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelininen az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen,ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'iningerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlereilişkin deneyimini gösterenbelgeleri sunması zorunludur.
4.3.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlereait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.3.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların herbirinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılaniş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olaniş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğerortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.3. Bu teklifte benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.3.1. 27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan (Yapım İşlerinde İş DeneyimDeğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dairtebliğde belirtilen (A) Alt Yapı İşleri ile Yapım işleri ihaleleri kapsamında ihalesi yapılan (Yol ve lokasyonhafriyatı dahil yapılan Lokasyon yapım işleri)
4.3.3.2. İhalede iş deneyim belgesi yerine diplomasını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisive Mimar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 maddesi uyarınca diploma ihale konusu işveya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarakbelirlenecektir.
6. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve EKAP'ta görülebilir.
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12.İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
13.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPIC Genel Müdürlüğü Muhaberat Birimi, Bahçelievler Mah. DuruCoşkun Cad. No: 2 Gölbaşı-Ankara adresine posta, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir.İhale/son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
14. Covid-19 (Koronavirüs) salgını için alınan tedbirler nedeniyle ihale salonuna istekliler katılamayacaktır.15.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Paylaş