İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi Sulama Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı Dsi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Proje Yapımı
İlan Tarihi 06.05.2024
İhale K.No 2024/570190
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/570190

1-İdarenin
a) Adı : DSİ SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 06530 Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124545354 - 3124545305
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DSİ Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Proje Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
DSİ Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan toplamda 4250 m2 kapalı alana (proje tasarım safhasında tasarıma ve ihtiyaç programına bağlı % 15 artış ve eksilişler sözleşme kapsamındadır.) sahip İdari Bina projesinin uygulama projeleri, inşaata yönelik şartnameler, metraj ve keşiflerin hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(İkiYüzKırk) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı B631 No'lu Toplantı Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Büro Tescil Belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

3194 Sayılı İmar Kanunu'nda geçen bina tanımına uygun; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında  Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde yer alan, IV. sınıf B grubu ve üzeri  Kamu Binaları Proje Hizmet Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Depm tahkik- güçlendirme, röleve, revize vb. projeleri iş deneyim belgesi olarak değerlendirmeye alınmaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 20 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:İsteklinin sunacağı 1. İş Deneyim Belgesinin, ilan tarihi itibariyle son 10 yılda tamamlanmış, tek bir sözleşme kapsamında yapılan 10 bin m² veya üzerindeki Bina Uygulama Projesi Yapımı işi olması durumunda İstekliye 20 puan verilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda: Fiyat dışı unsur puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Fiyat dışı unsur puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Ayrıca Yeterlilik Değerlendirmesinde kullanılan İş Deneyim Belgesi, Fiyat Dışı Unsur puanlamasında kullanılmayacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
A isteklisinin 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (İş ortaklığı olmaması durumu) 20
A ve B iş ortaklarının her iki ortağında ayrı ayrı 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 20
A ve B iş ortaklarından sadece bir ortağın 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 10
A,B ve C iş ortaklarının her üç ortağında ayrı ayrı 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 20
A,B ve C iş ortaklarından sadece iki ortağın ayrı ayrı 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 13,33
A,B ve C iş ortaklarından sadece bir ortağın 1. İş Deneyim Belgesinin 10 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 6,67Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:İsteklinin sunacağı 2. İş Deneyim Belgesinin, ilan tarihi itibariyle son 10 yılda tamamlanmış, tek bir sözleşme kapsamında yapılan 5 bin m² veya üzerindeki Bina Uygulama Projesi Yapımı işi olması durumunda İstekliye 10 puan verilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda: Fiyat dışı unsur puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Fiyat dışı unsur puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Ayrıca Yeterlilik Değerlendirmesinde kullanılan İş Deneyim Belgesi, Fiyat Dışı Unsur puanlamasında kullanılmayacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
A isteklisinin 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İş ortaklığı olmaması durumu) 10
A ve B iş ortaklarının her iki ortağında ayrı ayrı 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 10
A ve B iş ortaklarından sadece bir ortağın 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 5
A,B ve C iş ortaklarının her üç ortağında ayrı ayrı 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 10
A,B ve C iş ortaklarından sadece iki ortağın ayrı ayrı 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 6,67
A,B ve C iş ortaklarından sadece bir ortağın 2. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 3,33Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 10 )
Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:İsteklinin sunacağı 3. İş Deneyim Belgesinin, ilan tarihi itibariyle son 10 yılda tamamlanmış, tek bir sözleşme kapsamında yapılan 5 bin m² veya üzerindeki Bina Uygulama Projesi Yapımı işi olması durumunda İstekliye 10 puan verilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda: Fiyat dışı unsur puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Fiyat dışı unsur puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Ayrıca Yeterlilik Değerlendirmesinde kullanılan İş Deneyim Belgesi, Fiyat Dışı Unsur puanlamasında kullanılmayacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Listede olana puan uygulanacaktır

Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
A isteklisinin 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İş ortaklığı olmaması durumu) 10
A ve B iş ortaklarının her iki ortağında ayrı ayrı 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 10
A ve B iş ortaklarından sadece bir ortağın 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (İkili ortaklık durumu) 5
A,B ve C iş ortaklarının her üç ortağında ayrı ayrı 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 10
A,B ve C iş ortaklarından sadece iki ortağın ayrı ayrı 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 6,67
A,B ve C iş ortaklarından sadece bir ortağın 3. İş Deneyim Belgesinin 5 bin m² veya üzerinde olması (Üçlü ortaklık durumu) 3,33

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş