İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
İşin Adı Menemen-Bandırma Hattında Yer Alan İşyeri Ve Hizmetevi Binalarının Muhtelif Bakım-Onarımlarının Yapılması
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/565783
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/565783
1-İdarenin
a) Adı : T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)3. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
b) Adresi : Atatürk Caddesı 121/ A Alsancak Konak/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324631622
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Menemen-Bandırma Hattında Yer Alan İşyeri ve HizmeteviBinalarının Muhtelif Bakım-Onarımlarının Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Tane İstasyon Sahasında, (11 Tane Yapıda) İyileştirmeÇalışmaları (600 m2 Terrazo Karo Dış Cephe Uygulaması,300 m3 İnşaat Yıkımı vb. Uygulamalar)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa-Balıkesir
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. No:121/A Alsancak /(e-tekliflerin açılacağı adres) İzmir
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19/06/2018 Tarih ve 30453 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeyer alan B-III Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİnşaat MühendisliğiMimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:40Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:60Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 60 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran,o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışıunsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıEl ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil,killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri 0,275% 0,413% 0,23zeminler)Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma0,485% 0,727% 0,41yapılmasıBeton santralinde üretilen veya satın alınan ve betonpompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri 0,711% 1,067% 0,59renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş0,378% 0,567% 0,31iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için0,538% 0,807% 0,45iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)Ocak taşı ile blokaj yapılması 1,161% 1,742% 0,96200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 1,946% 2,918% 1,612.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 1,909% 2,864% 1,593 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli)polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su 0,917% 1,376% 0,76yalıtımı yapılması250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması0,629% 0,943% 0,52(dış cephe sıvası)200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva0,558% 0,837% 0,47yapılması (iç cephe sıvası)Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton,1,441% 2,162% 1,2tuğla duvar vb. yüzeylere)Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/31,834% 2,751% 1,52kaplamalı)Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsüyapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme 0,632% 0,948% 0,52çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması 0,439% 0,658% 0,370.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düzsacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği 0,468% 0,702% 0,39toplam 30 cm)Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mmkalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı 0,589% 0,884% 0,49örtüsü yapılması.30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzeyözelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz2,586% 3,879% 2,15aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısıile)(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında,rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite,1,339% 2,009% 1,11mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephekaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplamasıyapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı8,497% 12,745% 7,06minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzeyalanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplamasıyapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı 0,401% 0,601% 0,33hariç her türlü yüzey işlemli)4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması0,358% 0,537% 0,3yapılması (30cmxserbest boy)Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sertPVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama 0,314% 0,471% 0,26ve benzeri imalat)PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı 0,305% 0,457% 0,25çift camlı pencere ünitesi takılmasıAC4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması0,771% 1,157% 0,64yapılması (süpürgelik dahil)Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla(MDF) psli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine 0,379% 0,569% 0,31takılmasıAhşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması 0,446% 0,669% 0,37Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı0,902% 1,352% 0,75ipekmat boya yapılması (iç cephe)Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su0,93% 1,396% 0,77bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar1,028% 1,541% 0,85uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve0,462% 0,694% 0,39yerine konulmasıMakina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 4,995% 7,492% 4,15Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 1,27% 1,905% 1,06Her türlü dış sıva sökülmesi. 0,349% 0,524% 0,29Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,768% 1,152% 0,64MDF Üzeri Laminat Kaplamalı Mutfak ve Çay Ocağı Alt0,651% 0,977% 0,54Dolabı YapılmasıMDF Üzeri Laminat Kaplamalı Mutfak ve Çay Ocağı Üst0,563% 0,845% 0,47Dolabı Yapılması12 mm. Kalınlığında Compact Laminat İle Bölme Panosu ve0,328% 0,492% 0,27Kapı Yapılmasıİdare Malı Demir İmalatın Yerine Montajı 0,394% 0,591% 0,3340/40/2 Kutu Profilden Oluşturulan Karkas Çerçeve Üzerine4,366% 6,549% 3,6350/50/3 Galvanizli Kafes Tel İle Telörgü İmalatı YapılmasıUyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden2,275% 3,412% 1,89Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir YüzeyKılavuz/İz Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden2,106% 3,158% 1,75Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir YüzeyAcil Durum Çağrı Alıcı Pager (Saat) ve Kablosuz Acil Durum0,523% 0,784% 0,43Çağrı SistemiGömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti 0,333% 0,499% 0,28Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan0,318% 0,476% 0,26DuşakabinDebisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı0,414% 0,622% 0,35dalgıç tip su pompasıHortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 25 m olan TS EN 671-10,33% 0,495% 0,27normlarında tüpsüz model yangın dolabı55x55x50 cm Kapaklı Menhol Kutusu (PVC Rogar) 0,289% 0,434% 0,24Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve LPG2,967% 4,451% 2,47yakıtlı yoğuşmalı kombiPanel radyatör (tip 22) 600 2,222% 3,333% 1,85Düz tip termostatlı radyatör muslukları Ø15 mm (1/2") 0,393% 0,59% 0,32Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit0,00613% 0,00919% 0,51PP-RC boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarakdöşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı İki Konumlu Elektrikli0,526% 0,789% 0,44Mahal TermostatıDepm hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme0,299% 0,449% 0,24cihazıDoğalgaz Proje Bedeli 0,323% 0,485% 0,26Soğutma Yükü 9000 Btu/h A++ İnverter Split Klima 0,281% 0,421% 0,23Soğutma Yükü 12000 Btu/h A++ İnverter Split Klima 0,39% 0,585% 0,32Soğutma Yükü 18000 Btu/h A++ İnverter Split Klima 0,515% 0,772% 0,43Soğutma Yükü 24000 Btu/h A++ İnverter Split Klima 0,562% 0,842% 0,4735 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak0,489% 0,733% 0,41serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı)3x70 SÇ/35 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli1,027% 1,541% 0,851 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok0,301% 0,452% 0,25damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi3x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok0,393% 0,59% 0,32damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi5x6 mm2 N2XH tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve0,614% 0,922% 0,51besleme hattı tesisiHalogenfree kablo ile normal sorti 0,364% 0,546% 0,3Halogenfree kablo ile komütatör sorti 0,379% 0,569% 0,31Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. 0,409% 0,613% 0,34Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,706% 1,059% 0,58Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LEDli steril ortam tavanarmatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en 1,955% 2,933% 1,62az 100 lm/W)LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en2,635% 3,953% 2,19az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/W
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş