İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Meski- Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İşin Adı Mersin İli, Tarsus Ve Akdeniz İlçelerinde Altyapı İmalatlarının Yapılması İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/536787
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/536787
1-İdarenin
a) Adı : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55 Akdeniz/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 3243370841 - 3243360277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Mersin İli, Tarsus ve Akdeniz İlçelerinde Altyapı İmalatlarınınYapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 18 Kalem Mersin İli, Tarsus ve Akdeniz İlçelerindeKanalizasyon ve Yağmursuyu İmalatlarının Yapılması İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin İli, Tarsus ve Akdeniz İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : MESKİ Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres) Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı Mersin
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş deneyiminde değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğ de yer alan A / IV Grubu İşler benzer iş olarakkabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİş deneyim belgesi yerine Mezuniyet Belgesi/ Diploma sunmak suretiyle ihaleye girecekİnşaat Mühendisliği olan mühendisler için İnşaat Mühendisliği/Çevre Mühendisliği bölümü ihale konusu işveya benzer işlere denk sayılacaktır.İş deneyim belgesi yerine Mezuniyet Belgesi/ Diploma sunmak suretiyle ihaleye girecekÇevre Mühendisliği olan mühendisler için İnşaat Mühendisliği/Çevre Mühendisliği bölümü ihale konusu işveya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıBu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarakbelirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımdayapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup,diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değerniteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. *A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelikpuanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında TeklifFiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No Tanımı Birim Puanı 15İdare malı Ø200 mm Koruge Boru İle Izgara Bağlantısı Yapılması mt 11,00 1 İdare Malı Ø 300 mm KorugeBoru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması mt 10,00 11 İdare malı Ø 600 mm Betonarme Boru İle YağmursuyuHattı Yapılması mt 8,00 12 İdare malı Ø 400 mm Betonarme Boru İle Yağmursuyu Hattı Yapılması mt 6,006 İdare Malı Ø150 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Parsel Bağlantıları Yapılması mt 5,00 13 İdare malıPrefabrik yağmursuyu ızgara menholü ile su alma yapısı yapılması (Tip-4) Ad 4,00 10 İdare malı YerindeDökme Betonarme Taban İmalatı ile Yağmursuyu Hattı Bacası Yapılması (Ø1000) Ad 3,00 5 İdare MalıÇıkış Çapı Ø600 mm Olan Buh.Kürlü Ent.Contalı M.Bacaları Yapılması Ad 2,00 3 İdare Malı Ø 400 mmKoruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması mt 1,00 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafındanteklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşıkmaliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil)kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerinteklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknikdeğer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam Puan, teklif fiyatı puanı ilekalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmişteklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETF x 100) / TTPformülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinintoplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatdışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.05/03/2020 tarih ve 31059 sayılı Resmi Gazete'de, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünceihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapımihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabındakullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş