İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C. Arsuz Belediyesi
İşin Adı Arsuz Belediyesi Yol Ve Kaldırım Yapım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/580271
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/580271
1-İdarenin
a) Adı : T.C. Arsuz Belediyesi
b) Adresi : Akçalı Mahallesi Çınar 1. Sokak: No:3 Arsuz / Hatay 31320Arsuz/Hatay
c) Telefon ve faks numarası : 3266612111 - 3266432072
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Arsuz Belediyesi Yol ve Kaldırım Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40 x 40 cm Ebatlarında, Döşeme Kaplaması Yapılması (KaroYapıştırıcısı İle) 500 m2 8 cm Normal Çimentolu Buhar KürlüBeton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması 28.000 m28 cm Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı Mal Alımı5000 m2 50 x 20 x 10 cm Boyutlarında Beton Bordür Döşenmesi1000 mtAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçemiz Sınırlarındaki Muhtelif Yol ve Kaldırımlarda
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı Açıklama Ortak GirişimlerdeTüm ortakların sunmasıTS 2824-EN1338 B eton Kilitli Parke Taşı Standart Belgesigerekmektedir.Tüm ortakların sunmasıKapasite Raporu Üretim Tesisine Ait Kapasite Raporugerekmektedir.İsteklilerin Kurulu Tesisinin (Kendi Malı veya Kiralama) ArsuzUydu Görüntüsü Karaağaç-Nardüzü Garajına Azami Uzaklığı 30 km yi Aşmadığını Tüm ortakların sunmasıveya Harita Gösteriri Kilometreleri Üzerine İşlenmiş Uydu Görüntüsü veya gerekmektedir.Karayolları Haritasının Sunulması Zorunludur
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer iş grupları tebliğinde yer alan(A) Alt Yapı İşleri:V. Grup Karayolu İşleri ile ilgili düzenlenmiş iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİnşaat mühendisliği veya mimar diploma veya mezuniyet belgeleri benzer işe denkİnşaat Mühendisliğisayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş