İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Kağıthane İlçesi, Telsizler Mahallesi 6187 Ada, 3 Parselde Bulunan Koru Alanının Ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/580680
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/580680
1-İdarenin
a) Adı : Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Lalezar Cad. No: 1 34406Kağıthane/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kağıthane İlçesi, Telsizler Mahallesi 6187 Ada, 3 Parselde BulunanKoru Alanının ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.400 Ton Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli(Döküm Dahil) 4.000 Adet Juniperus Sp. Yeşil Ardıç Boy 40-60 -(Temini+Nakliyesi+Dikimi Dahil) vb.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane İlçesi, Telsizler Mahallesi 6187 Ada, 3 Parselde BulunanKoru Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Encümen Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan (A) XVIII Grup:Saha İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaPeyzaj Mimarlığıİnşaat MühendisliğiMimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA. Değerlendirme ?teklif fiyatı? ile ?kalite ve teknik değer nitelik? olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması ?Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklifveren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilereait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin tekliffiyatı, ifade eder.? Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması ?Kalite ve teknik değer niteliğipuanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değernitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Poz No Puan Fen 007; 1 puan Fen009; 1 puan Fen 045/1; 1 puan Fen 111/1; 2 puan Fen 154/3; 2 puan ÖZ.01; 1 puan Fen 502; 1 puan Fen503; 1 puan ÖFZ.PYZ.002; 1 puan P.002; 1 puan P.007; 1 puan P.008; 1 puan P.009; 2 puan P.010; 1 puanP.011; 2 puan P.012; 1 puan P.013; 2 puan P.017; 2 puan P.019; 2 puan P.020; 1 puan ELK-047; 2 puanÖFZ.ELK.06; 1 puan Toplam 30,00 (puan ağırlığı) Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklifedilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyettekibedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalmasıdurumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 -%105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı,her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ilekalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmişteklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTPformülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarakdeğerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinintoplam puanı, ifade eder. ? B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; ?Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş