İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Spor Sahalarının Tadilat Ve Onarım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/575635
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/575635
1-İdarenin
a) Adı : Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri KampüsüAkköprü Altındağ/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3125070100 - 3123410718
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Spor Sahalarının Tadilat veOnarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Tadilat-Onarım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Altındağ / Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 160 (YüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İdarenin Adresindeki Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği)'ndeyer alan (A) XVIII. Grup İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİnşaat MühendisliğiMimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıHesaplamada Kullanılacak Formül : Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklininToplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarecegirilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:40 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:60Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş Kalemi Bazında teklif fiyat nitelik belirleme (AlınabilecekAzami FDU Puanı : 60 ) Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, isteklitarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsurpuanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması (TFNP)60 tam puan üstünden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelikpuanına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; isteklitarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerininyaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 85 - % 115 aralığında (% 85 ve% 115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklilerinteklifleri % 85 - % 115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleribazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. NumuneDeğerlendirmesinde Kullanılacak mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırNispi Değeri: Aralıkta olana puan uygulanacaktır Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra Numaralarına dikkatedilmelidir. Sıra No Puan 1 0,50 2 1,00 3 1,00 4 5,50 5 6,50 6 1,50 7 0,50 8 3,00 9 1,00 10 2,50 11 1,00 1222,50 13 1,00 14 0,50 15 2,00 16 1,50 17 1,00 18 1,00 19 2,50 20 1,00 21 1,00 22 1,00 23 1,00
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş