İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 5. Bölge Müdürlüğü (Malatya)
İşin Adı Beyhan İstasyonuna Kamera Kurulumu
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/575352
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/575352
1-İdarenin
a) Adı : T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)5. Bölge Müdürlüğü (Malatya)
b) Adresi : İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi 44180 / Malatya 44080 .Yeşilyurt/Malatya
c) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Beyhan İstasyonuna Kamera Kurulumu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Adet IP Kamera KurulmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Elazığ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Geçici Hizmet Binası Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerdeİsteklinin teklif edeceği IP İstekli, teklif edeceği IP kameralar, kayıt cihazı veTek ortağın sunmasıkameralar, kayıt cihazı ve switch switch ürünlerinin, markasını, modelini yeterlikyeterlidir.ürünlerinin markası ve modeli bilgileri tablosuna açık bir şekilde yazacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(E) IV. Grup: Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaElektrik ve Elektronik Mühendisliği Dıploma veya Mezuniyet BelgesiElektronik Mühendisliği Dıploma veya Mezuniyet BelgesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Dıploma veya Mezuniyet BelgesiBilgisayar Mühendisliği Dıploma veya Mezuniyet Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran,o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışıunsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıEl İle Yumuşak Küskülük Kazılması (Sert Kil, Yumuşak Marn veTüf, Sıkışık Gravye, Parçalanıp El İle Atılabilen 0,100 m3'e0,57% 0,86% 1Kadar Büyüklükteki Her Cins Blok Taşlar, Kazı GüçlüğüBenzerliğinden Dolayı Çamur ve Benzeri Zeminler)3x2,5 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 kV Yeraltı Kabloları İle Kolon ve3,49% 5,23% 2Besleme Hattı TesisiØ 90 mm PE Kablo Muhafaza Koruge Boru 5,06% 7,59% 26 kVA En Az 20 Dakika Akü Besleme Süreli Bir Faz Giriş Bir3,14% 4,71% 2Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç KaynağıÇok Tüplü 24 Fiberli 2x12 9/125 Sm Zırhlı F/O Single Mode4,93% 7,4% 3Fiber Optik KabloToprak Elektrodu (Çubuk) Elektrolitik Bakır 0,26% 0,39% 1Mevcut Taşlarla Arnavut Kaldırımı Yapılması 0,64% 0,96% 124 Damarlı Fiber Optik Kablo Ek ve Terminasyonu (Pig Tail,Ardışık Bağlantı, Orta Ayar Manşonu, Fiber Düz Ek, Patch Cord,1,38% 2,07% 1Patch Panel, Mini ODF ve Gerekli İse Diğer Malzemeler İle Ekve Terminasyon Yapılması)UTP Kablo (Bağlantı Elemanları Dahil) 0,82% 1,24% 1Sabit Kamera 25,86% 38,8% 12Tip-2 Kayıt Donanımları (Network Video Recorder)9,68% 14,52% 5(Yazılım Dahil)Kenar Anahtar (4 Port 1 G SFP 24 Port 1 G PoE) 0,99% 1,49% 18 Port Endüstriyel Data Anahtarı (8 Port 100 MB Bakır + 2 Port3% 4,5% 21G SFP)(2 Adet GBİC Dahil)Saha Panosu 1,61% 2,41% 16 Metre Kamera Direği ve Montajı (Nakliye ve Ankraj Dahil) 3,43% 5,15% 24 Fiber Kapasiteli SC/mm Rak Tipi Terminasyon 0,34% 0,51% 1Ray Altı Geçiş ve Koruge Boru İmal ve Montajı (Çift Koruge1,36% 2,04% 1Boru İle)Beton Menhol 3,13% 4,69% 227" Monitör 0,4% 0,59% 1Ray Tipi DC Güç Kaynağı 0,29% 0,43% 1AC Parafudr 0,2% 0,29% 1DC Parafudr 0,17% 0,26% 1Makine İle Her Derinlik ve Genişlikte Yumuşak ve Sert Toprak3,01% 4,52% 2Kazılması9U Rack Kabin 0,27% 0,4% 1İş İstasyonu 4,59% 6,89% 2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınırdeğer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir
Paylaş