İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 2 Kor. Gelibolu Orduevi Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Gelibolu Orduevi Müdürlüğü 1941-Oev-Bet-115 Albüm Numaralı Binanın Klima Elektrik Hatlarının Ayrılması Ve Bina İçi Elektrik Tesisatı Yenilemesi (1 Kısım 39 Kalem Yapım İşi)
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/533807
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/533807
1-İdarenin
a) Adı : 2 Kor. Gelibolu Orduevi Müdürlüğü Milli Savunma BakanlığıMSB Bağlıları
b) Adresi : Orduevi Müdürlüğü Hoca Hamza Mah. Tuğsavul Cad. No:4017500 - Gelibolu/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası : 2865660013 - 2865660013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Gelibolu Orduevi Müdürlüğü 1941-OEV-BET-115 AlbümNumaralı Binanın Klima Elektrik Hatlarının Ayrılması ve Bina İçiElektrik Tesisatı Yenilemesi (1 Kısım 39 Kalem Yapım İşi)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kısım 39 Kalem Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi No.:40 Gelibolu OrdueviMüdürlüğü Gelibolu/Çanakkale
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : 2'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Gelibolu/Çanakkale
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliği"nde yer alan B-III Grubu İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaElektrik MühendisliğiElektrik ve Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Kesin Teminat, Banka Teminat Mektubu Şeklinde Verilecek İse Banka Teminat Mektubunun SüresiSözleşmenin İmzalanmasını Müteakip En Az 27 Ay Olacaktır. Yapım İşi: 05 Nisan 2024 Tarihli ve 2’nciKor.Tek.Ş.İNŞ-ELK-MAK-6 Numaralı Teknik Şartnameye Uygun Yapılacaktır.
Paylaş