İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü
İşin Adı A-B Bölgesi Konteynır Etrafının Ve Üzerinin Kapatılması İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/529880
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.05.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 15.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/529880 İşin Adı : A-B Bölgesi Konteynır Etrafının ve Üzerinin Kapatılması İşiİhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Akpınar Cad. Yaşar Aktürk Mah. No:2 79000
b) Telefon ve faks numarası : 3488132094 - 3488132096
c) Elektronik posta adresi : kilis@goc.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : https://kilis.goc.gov.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde A ve B Bölgesi KonteynerEtrafının ve Üzerinin Kapatılması.
b) Yapılacağı Yer : Kilis Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Elbeyli Geçici BarınmaMerkezi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 3 (Üç) Gün İçindeYapım İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine Göre Yer TeslimiYapılarak İşe Başlanır.
ç) İşin süresi : Yüklenici Taahhüdün Tümünü, İşyeri Teslim Tarihinden İtibaren40 (Kırkgün) Gün İçinde Tamamlayarak Geçici Kabule Hazır HaleGetirmek Zorundadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Kilis Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Elbeyli Geçici BarınmaMerkezi
b) Tarihi ve saati : 15.05.2024 - 14:30
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulancak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilginleri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler İhale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin enaz % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen,ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru sononbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarakgerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'iningerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlereilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden azolmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerinsunulması gerekir.İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise,istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığınınortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığınıngerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların herbirinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumdaise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu veya Özel Sektörde Demir, Bakım Onarım İşleri veya İnşaat İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanı https://www.kilis.goc.gov.tr bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecekolanların, ihale dokümanını idareden satın alması zorunludur.
8. Tekliflerin dili
8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halindeisteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır
9. Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.
9.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifinihazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
9.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşmekonusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.
10. İşin yapılacağı yerin görülmesi
10.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek içingerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyleilgili bütün masraflar istekliye aittir.
10.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işingerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ileişyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifinietkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almışsayılır.
10.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binayave/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
10.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna görehazırladığı kabul edilir.Kilis - Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde İşin Yapılacağı Yer Görülebilir.
11. Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
12. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
14. Diğer Hususlar;İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerinaltında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş