İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şanlıurfa Göç İdaresi İl Müdürlüğü
İşin Adı Geçici Barınma Merkezi Oluşturulması Yapım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No 2024/552025
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.05.2024 09:00:00
Son Teklif Tarihi 13.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/552025 İşin Adı : Geçici Barınma Merkezi Oluşturulması Yapım İşiİhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Büyükhan Mahallesi Büyükhan Köy Yolu 5 (Küme Evler) No:30/163000
b) Telefon ve faks numarası : 4143135401 - 4143138658
c) Elektronik posta adresi : sanliurfa@goc.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yapım İşi- 1 Adet Geçici Barınma Merkezi Oluşturulması Yapımİşi
b) Yapılacağı Yer : Harran Kampı
c) İşe başlama tarihi : Yer Teslim Tarihi
ç) İşin süresi : 45 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 13.05.2024 - 09:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler firma tarafından idareye teslim edilir.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu Madde boş bırakılmıştır.
4.2.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerveya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde demir, bakım/onarım işleri veya inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı İl Göç İdaresi Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecekolanlar, ihale dokümanını Şanlıurfa Muhasebe Müdürlüğüne (Defterdarlık) yatırılacak 500 TL doküman almabedeli dekontu karşılığında idareden satın almak zorundadır.
8. Teklifler, Yüklenici firmalar tarafından hazırlandıktan sonra, ihale tarih ve saatine kadar İl Göç İdaresiMüdürlüğüne teslim edilir.
9. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak istekli ile götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : yapım işi Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınırdeğerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri, açıklama istenilmeksizin kanunun 38. Maddesine istinadenreddedilecektir.DİZİNAALTINDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................................................... 81ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................... 60BBALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ......................................................................................... 29BATMAN İL ÖZEL İDARESİ ....................................................................................................................................................... 135BİNGÖL BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ .............................................................................................................. 83BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-12.BÖLGE ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ........... 71BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) GÜNEY MARMARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) .................................. 50BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) ................................ 116CÇANAKKALE ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI .................................................. 99ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ .......................................................................................................................... 127CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- S TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ................................................ 62ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................... 102, 104, 120, 133EERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ .... 114GGAZİANTEP VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI ............................................................ 105HHİLVAN KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI ......................................................................................... 8IİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ .... 26İDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ..................................................................................................................................................... 111İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BAYBURT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI .......................................... 91İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ................................................ 123İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ....................................................................... 52, 53, 130İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ............. 64KKAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................................... 79KAĞITHANE BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................... 41KARABÜK ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................. 112KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK ............................................................................................................................ 16, 69KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI................................................. 19KİLİS GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ................................................ 137KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................................................. 85MMERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ................................................................................................. 67MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ........................................................... 57MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TEMEL EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ...... 122MUĞLA VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................... 31OONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ............................................................................ 13ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ............................ 89ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ........................... 109ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .............. 100ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- ZARA .................................................................................................................................. 128ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BERGAMA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ .................... 92ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-NİKSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ....................... 125SŞABANÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ........................................................................................................................................... 87SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ...................................................... 36SAMSUN B.B. SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................ 65ŞANLIURFA GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ..................................... 140ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ............................................ 28ŞIRNAK ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................................... 11TT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) .................................... 21T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) ....................... 48, 94T.C. ARSUZ BELEDİYESİ ............................................................................................................................................................. 77T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ................................................ 6TRABZON ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI .................................................................................. 10, 39TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ .............................................. 38TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP ......................................... 59TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ............................. 55TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................. 131YYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ......................... 32, 34, 46YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ............................... 118YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ............................. 97YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI MALATYA YATIRIM İZLEME VEKOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ................................................................................................................................... 18, 43, 45YIĞILCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................................................................... 86ZZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................................................... 14...2 KOR. GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI ..................................................... 107Kamu İhale Kurumu – www.kik.gov.tr 144
Paylaş