İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü İdari Bina, Sosyal Tesis Ve Lojmanlarının Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması Ve Kalorifer Tesisatlarının Yenilenmesi Ve Tadilatı
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No 2024/597292
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/597292
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Yenice Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 Yenice/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü İdari Bina, Sosyal Tesis veLojmanlarının Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması ve KaloriferTesisatlarının Yenilenmesi ve Tadilatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün İdari Bina Kazan DairesineKaskad Sisteminin Yapılması, 7 Adet Lojmanın ve 1 Adet SosyalTesisin Bireysel Kombili Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması vePeteklerinin Değiştirilmesi, Tadilat Gören Yerlerin Sıva İle DuvaraEn Yakın Renkte Boyanması. Ayrıca Bu Binalara Ait Mühendislikve Proje HizmetiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün İdari Bina, Sosyal Tesis veLojmanları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İşletme Müdür Yardımcısı Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan " Yapımİşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğ" inde yer alan (C) Sıhhi Tesisat veMekanik Tesisat İşlerinden; C II. Grup İşler (Isıtma-Soğutma Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri) veyaC IV. Grup İşler (Gaz Tesisatı İşleri) ve bunların onarımları benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaMakine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Teknik Şartnamenin 1.7. maddesinde de belirtildiği şekilde tadilat ve tamirat gören yerler (delinen, kırılan vs.yüzeyler) sıva ile kapatılarak yüzeye en yakın renkte boyanacaktır.
Paylaş