İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Cizre, Güçlükonak Ve İdil İlçelerinde Bulunan 4 Okul Binasının Performans Değerlendirmesi Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No 2024/583637
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/583637

1-İdarenin
a) Adı : ŞIRNAK ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI IL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ KARSISI SIRNAK IS MERKEZI KAT:5 73000 - ŞIRNAK MERKEZ / ŞIRNAK 73000 ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
c) Telefon ve faks numarası : 4862161039 - 4862161550
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cizre, Güçlükonak ve İdil İlçelerinde bulunan 4 okul binasının performans değerlendirmesi hizmet alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Kalem Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cizre, Güçlükonak ve İdil İlçelerinde bulunan 4 okul binasının performans değerlendirmesi hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cizre, Güçlükonak ve İdil İlçelerinde bulunan 4 okul binası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şırnak İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Veya Özel Sektör ´de yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işlerinde yapılan "Binalara Yönelik Depm Dayanımı İncelemeleri Ve Depm Güvenliği Çalışmaları İle Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması" Hizmeti Alımı Benzer İş Kabul Edilecektir.”5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş