İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Kocaeli Körfez Sağlık Hayat Merkezi Hizmet Ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaat İşi
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No 2024/552158
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/552158
1-İdarenin
a) Adı : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
b) Adresi : Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:129 - İzmit / Kocaeli -İzmit / Kocaeli İzmit/Kocaeli
c) Telefon ve faks numarası : 0 262 300 6444 - 0 262 322 2443
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kocaeli Körfez Sağlık Hayat Merkezi Hizmet ve İlçe SağlıkMüdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaat İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İkmal İnşaat İşi (Mekanik, Elektrik, İnşaat) İkmal İnşaatAlanı: 1.761,70 m2Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İli, Körfez İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Mali Hizmetler Birimi (Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad.No:129 İzmit/Kocaeli)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım işleinde benzer iş grupları tebliği" ndeyer alan B- III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktırMimarlık Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktırMakine Mühendisliği Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktırElektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktırElektrik ve ElektronikBölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktırMühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş