İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ödemiş M Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
İşin Adı Izmır Ilı Ödemıs Ilçesı Anafartalar Mah 774 Ada 731 Parsel Sondaj Kuyusu Insaatı
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No 2024/508437
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/508437
1-İdarenin
a) Adı : Ödemiş M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu DiğerÖzel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşYurtları Kurumu
b) Adresi : Süleyman Demirel Çakici Caddesi 145 35750 Ödemiş/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2325460125 - 2325460124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Izmır Ilı Ödemıs Ilçesı Anafartalar Mah 774 Ada 731 Parsel SondajKuyusu Insaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 300 mt Su Kuyusu Sondaj Açımı ,Boru Döşenmesi, KuyuBaşı Beton Yapımı, Verim Deneyi, İnkişaf Yapımı, Log Alma,Tecrit Edilmesi ve Tam AnalizAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ödemiş M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Ödemiş M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü Saymanlık Birimi
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ''Yapım işlerinde Benzer İş GruplarıTebliği'nin'' eki (ek1) listede yer alan hiçbir gruba dahil olmadığından aynı tebliğin 2.7. maddesi hükmünegöre tespit edilmiştir.a) Su Sondajları veyab) Temel ve enjeksiyon sondajları veyac) Petrol sondajları veyad) Jeotermal sondajları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş