İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Giresun İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Batlama Ek Hizmet Binası Ve Giresun İli Piraziz İlçesi Emniyet Amirliği Binası Doğalgaz Dönüşümü
İlan Tarihi 13.05.2024
İhale K.No 2024/589711
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/589711
1-İdarenin
a) Adı : Giresun İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
b) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:40928200 Giresun Merkez/Giresun
c) Telefon ve faks numarası : 4542157571 - 4542157570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Batlama Ek Hizmet Binası veGiresun İli Piraziz İlçesi Emniyet Amirliği Binası DoğalgazDönüşümü
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Doğalgaz Dönüşümü - % 5,061 İnşaat İmalatları,% 88,0799 Mekanik Tesisat, % 6,8591 Elektrik TesisatıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Batlama Ek Hizmet Binası veGiresun İli Piraziz İlçesi Emniyet Amirliği Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Giresun İl Özel İdaresi Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409(e-tekliflerin açılacağı adres) Zemin Kat (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez/Giresun
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerindenII. Grup ve IV. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaMakine Mühendisliği Mezuniyet Belgesi/Diploma
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş